Medevac-förmåga i Mali

Skriftlig fråga 2015/16:837 av Lena Asplund (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-19
Överlämnad
2016-02-22
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I november 2014 och juli 2015 ställde jag skriftliga frågor till försvarsminister Peter Hultqvist angående tillgången till avancerad sjukvård, inklusive Medevac-förmåga (medicinsk evakuering) med helikopter, för den svenska styrkan i Mali.

I december 2015 kom en rapport från FOI om Sveriges bidrag i Mali under namnet Framåt Sahel – En analys av Sveriges förbandsbidrag till FN:s insats i Malianalys.

Kritiken mot förmågan till evakuering med helikopter var skarp. Nedan följer ett utdrag ur rapporten.

Utmaningen kom av de tidskrav Sverige hade satt upp för tillgång till sjukvård på olika nivåer, vilka svårligen kunde upprätthållas på längre avstånd från Camp Nobel då MINUSMA saknade tillfredsställande tillgång till helikoptrar. Detta oavsett om det handlade om att evakuera skadade utan sjukvårdspersonal (CASEVAC62) eller möjliggöra medicinsk förmåga under sjukvårdstransporten (MEDEVAC63). Problemet var att MINUSMA hade för få helikoptrar och att förbandet därmed inte alltid kunde räkna med att någon helikopter var tillgänglig. Helikoptrarna inom MINUSMA stod under civilt befäl och den administration som krävdes för att få tillgång till flygresurser var tidsödande och inte anpassad för militära operationer. MINUSMA begärde exempelvis att förbandet flera dagar i förväg skulle föranmäla namngivna resenärer, något som är uppenbart omöjligt i en situation med akuta personskador.

Underlag till rapporten togs fram under hösten 2015, och efter det har den svenska styrkan fått tillgång till Medevac-förmåga genom indonesiska helikoptrar. Dessa helikoptrar kan tyvärr inte flyga i mörker, så läget känns fortfarande inte tillfredsställande.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Finns det fortfarande inte förmåga till Medevac i mörker, och om så är fallet, vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder för att ändra på detta?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:837 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00250/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:837 av Lena Asplund (M) Medevac-förmåga i Mali

Lena Asplund har frågat mig huruvida den svenska styrkan i Mali har tillgång till Medevac med mörkerförmåga och om så inte är fallet vad jag avser vidta för åtgärder för att ändra på detta.

Först vill jag betona att Försvarsmakten har arbetsgivaransvar för sin personal. Det är därmed i första hand Försvarsmakten som har ansvaret för att säkerställa säkerheten för den svenska personalen. Försvarsmakten anpassar alltid det svenska förbandets uppträdande så att adekvat sjukvårdsberedskap kan upprätthållas.

Regeringen har verkat för att FN ska leva upp till sina åtaganden avseende helikopterbidragen till den västra sektorn i MINUSMA. Som jag tidigare svarat Lena Asplund har jag kontinuerligt tagit upp denna fråga i mina kontakter med FN, inklusive vid varje tillfälle som jag träffat undergeneralsekreteraren för FN:s fredsfrämjande insatser, Hervé Ladsous.

Sedan slutet av 2015 finns samtliga utlovade helikoptrar på plats och är operativa. De indonesiska helikoptrarna medför en ökad operativ handlingsfrihet för det svenska förbandet genom att de bidrar till en ökad robusthet i sjukvårdskedjan. Detta trots att de inte har mörkerförmåga. Vi avser att fortsätta dialogen med FN på denna punkt.

Säkerheten för svensk personal i internationell tjänst är givetvis mycket viktigt och regeringen följer frågan kontinuerligt.

Stockholm den 2 mars 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.