Människosmuggling

Skriftlig fråga 2015/16:836 av Beatrice Ask (M)

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2016-02-19
Överlämnad
2016-02-22
Anmäld
2016-02-23
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Många flyktingar som tar sig till Sverige har på olika sätt haft kontakt med flyktingsmugglare. Det är en verksamhet som växer. I detta finns också grov kriminalitet och ett grovt utnyttjande av utsatta människors situation. Gränspolisen vid Polisregion Syd rapporterar om en kraftig ökning av antalet människosmugglingsärenden. Totalt inleddes 105 förundersökningar om misstänkt människosmuggling förra året, de flesta upprättade under hösten. 

Det finns i nuläget inget som tyder på att människosmugglingen kommer att minska. 

De svenska reglerna vad gäller människosmuggling kom på plats för mer än tio år sedan. Sedan dess har mycket hänt. De svenska påföljderna för människosmuggling är relativt låga i en internationell jämförelse, och det inomeuropeiska och det internationella samarbetet mot människosmuggling som en del av gränsöverskridande kriminell verksamhet behöver utvecklas. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer ministern och regeringen att ta initiativ till en översyn av straffen för människosmuggling i Sverige och åtgärder internationellt för ett effektivare arbete mot ofta livsfarlig flyktingsmuggling?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:836 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01605/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:836 av Beatrice Ask (M) Människosmuggling

Beatrice Ask har frågat mig när jag och regeringen kommer att ta initiativ till en översyn av straffen för människosmuggling i Sverige och till åtgärder internationellt för ett effektivare arbete mot ofta livsfarlig flyktingsmuggling.

Människosmuggling och annan form av hjälp till att kringgå utlänningslagen innebär att invandringsreglerna sätts ur spel och att enskilda människors liv, hälsa och egendom ofta äventyras. Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige kan därför dömas för människosmuggling.

Om gärningen har utförts mot ersättning, varit ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer eller utförts under former som är hänsynslösa eller innebär livsfara för utlänningen, kan brottet bedömas som grovt. Den tilltalade döms då till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

På FN-nivå har Sverige sedan tidigare engagerat sig i arbete mot människosmuggling. Sverige har tillträtt såväl FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet som dess tilläggsprotokoll om människosmuggling (det så kallade Palermoprotokollet).

På EU-området finns ett direktiv och ett rambeslut som innehåller bestämmelser om människosmugglingsbrott. Kommissionen har aviserat att ett förslag till förbättringar av den unionsrättsliga ramen för bekämpande av smuggling av migranter kommer att lämnas under 2016.

Dessutom har kommissionen upprättat en åtgärdsplan mot smuggling av migranter som antogs förra året. Åtgärdsplanen innehåller konkreta förslag på åtgärder inom olika områden som ska vidtas av såväl medlemsstaterna som EU:s egna institutioner för att förebygga och stoppa människosmuggling till EU. I åtgärdsplanen betonar kommissionen bland annat vikten av att öppna fler säkra och lagliga vägar in i EU.

Även FN:s flyktingorgan, UNHCR, har framfört att det i syfte att motverka farliga resor och smuggling av migranter bör skapas fler lagliga alternativ för inresa i EU. När det gäller lagliga vägar för asylsökande tillsatte regeringen den 28 januari i år en utredning, i enlighet med överenskommelsen från den 23 oktober 2015 mellan regeringen och allianspartierna om insatser med anledning av flyktingkrisen. Enligt utredningens kommittédirektiv ska en särskild utredare utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU.

Människosmuggling sker ofta under ovärdiga former eller under förhållanden som är direkt farliga för människor. Många tragiska dödsfall har inträffat på grund av båttransporter i undermåliga fartyg eller för att utlänningar smugglas i containrar och andra trånga lastutrymmen. Barn är särskilt utsatta. Ofta har den enskilde dessutom tvingats sälja sin egendom eller skuldsätta sig för att betala smugglaren.

Mot bakgrund av den rådande flyktingsituationen och de senaste årens kontinuerliga ökning av anmälda fall av människosmuggling följer regeringen frågan noga och utesluter inte att ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Stockholm den 2 mars 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.