Till innehåll på sidan

Människohandel som en del av arbetslivskriminaliteten

Skriftlig fråga 2022/23:701 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-22
Överlämnad
2023-05-23
Anmäld
2023-05-24
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Arbetslivskriminaliteten är mångfasetterad och drabbar många människor. Därför är arbetet med att bekämpa den oerhört viktigt. Det är såväl arbetstagare som hela branscher som utsätts för osund konkurrens som utnyttjas.

I mitten av maj rapporterades det att svartarbetande byggjobbare i Dalafjällen erbjudits prostituerade som betalning. Det här visar att arbetslivskriminaliteten är något som inte bara drabbar utnyttjade arbetstagare, utan att fenomenet även kan verka drivande för människohandel.

Den strategi mot arbetslivskriminalitet som antogs under 2022 innehåller bland annat åtgärder kopplat mot människohandel. Men arbetet behöver intensifieras, och myndigheterna behöver tydligt samverka och göra gemensamma kontroller på arbetsplatser inom en rad branscher, inte bara byggbranschen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av det som framförts ovan, och om så är fallet, vilka?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:701 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:701 av Jim Svensk Larm (S)
Människohandel som en del av arbetslivskriminaliteten

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder och i så fall vilka, för att intensifiera arbetet med myndigheternas samverkan mot arbetslivskriminalitet och kontroller av arbetsplatser. Jim Svensk Larm har också frågat om åtgärder kopplat till människohandel och arbetslivskriminalitet.

Regeringen ser allvarligt på arbetslivskriminaliteten och att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet och snedvrider konkurrensen. Därtill orsakar den bl.a. att arbetskraft utnyttjas på en rad olika sätt. Det är viktigt att bekämpa brott, fusk och missbruk kopplat till arbetsmarknaden, inte minst människohandel, och att sanktioner är träffsäkra och effektiva.

Inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet (A2022/00333) har det etablerats två regionala center och ytterligare fem etableras under 2023. Myndigheterna arbetar löpande med arbetssätten för samverkan, t.ex. har en arbetsgrupp tillsatts för att utveckla och höja effektiviteten av de gemensamma åtgärderna. Kontroller har gjorts inom fler branscher under 2022 som t.ex. bärplockning, bilverkstäder, biltvättar, slakterier och skönhetssalonger. Arbetet med att utveckla arbetet mot arbetslivskriminalitet pågår kontinuerligt.

I februari 2024 kommer Arbetsmiljöverket att redovisa myndigheternas nuvarande uppdrag. Samtidigt kommer delegationen mot arbetslivskriminalitet (A2021:04) att redovisa en utvärdering av den myndighetsgemensamma verksamheten. Dessa redovisningar kommer att vara viktiga underlag för att bedöma hur arbetet kan utvecklas ytterligare.

Utöver detta har Jämställdhetsmyndigheten på nationell nivå uppdraget att samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling. Därtill finns 15 regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel fördelade på sju regioner. Sedan juni 2021 har Jämställdhetsmyndigheten haft i uppdrag att stärka sitt arbete mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel (A2021/02396, A2021/02318). I uppdraget ingår även förstärkning av regionkoordinatorerna. Arbetet ska slutredovisas i mars 2024.

2022 års statistik från regionkoordinatorerna visar att kvinnor främst utnyttjats för sexuella ändamål medan männen främst utnyttjats som arbetskraft. Nytt för i år är att det redovisas statistik kring vilken bransch som var aktuell när det fanns misstanke om exploatering i arbete. De vanligaste branscherna är: grön näring, bygg, hotell och restaurang, industri, biltvätt- eller bilverkstad och städ. Jämställdhetsmyndigheten är även en av de nio myndigheterna i det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet.

Stockholm den 31 maj 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.