Till innehåll på sidan

Lokala mediers förmåga att leverera demokratiska förutsättningar

Skriftlig fråga 2015/16:1397 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-22
Överlämnad
2016-06-23
Anmäld
2016-06-27
Svarsdatum
2016-06-29
Sista svarsdatum
2016-06-29
Besvarad
2016-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara delaktig oberoende av bostadsort är viktigt för demokratin. Politiken bör syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor. Där fyller de lokala tidningarna en viktig funktion. 

Den lokala dagspressen är det medieslag som huvudsakligen levererar demokratiska förutsättningar i våra valkretsar utanför storstäderna. Dagspressens ekonomiska förutsättningar förändras nu så snabbt att den leveransen allt tydligare är hotad. Det är alls inte säkert att en ny mediepolitik kan vänta med förverkligandet ända till 2020 när det nuvarande systemet för presstöd senast måste ersättas. Vi kan i provinsen stå inför en omfattande tidningsdöd före dess.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vad avser statsrådet att göra konkret för att påskynda vidtagandet av praktiska politiska åtgärder som säkrar de lokala mediernas förmåga att fortsatt leverera demokratiska förutsättningar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1397 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/01620/MF

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1397 av Lars Mejern Larsson (S) Lokala mediers förmåga att leverera demokratiska förutsättningar

Lars Mejern Larsson har frågat mig vad jag avser att göra konkret för att påskynda vidtagandet av praktiska politiska åtgärder som säkrar de lokala mediernas förmåga att fortsatt leverera demokratiska förutsättningar.

Flera åtgärder har vidtagits under det senaste året för att värna allmänhetens tillgång till god journalistik i framtiden, oavsett bostadsort. Den 1 juli 2015 och 1 januari 2016 trädde förändringar i presstödet i kraft i syfte att anpassa stödet till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar som dagspressen står inför respektive skapa större incitament för dagstidningar med driftsstöd att öka sina läsarintäkter och främja utvecklingen av affärsmodeller.

Från och med den 2 juni 2016 går det dessutom att söka utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar. Syftet med stödet är att ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Det övergripande målet med utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt. Regeringen avser även att ta ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten för dagspressen.

På längre sikt behövs mer genomgripande förändringar och regeringen har därför tillsatt Medieutredningen med uppdrag att lämna förslag till nya mediepolitiska verktyg. Utredningens förslag till nya mediepolitiska verktyg ska redovisas senast den 31 oktober 2016.

Stockholm den 29 juni 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.