Till innehåll på sidan

Löfte om förbättrad sanitet till 60 miljoner människor

Skriftlig fråga 2015/16:1020 av Kristina Yngwe (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-03-22
Överlämnad
2016-03-23
Sista svarsdatum
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-05
Besvarad
2016-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Tisdagen den 22 mars uppmärksammas världsvattendagen. Över 650 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten, vilket är nästan var tionde person på vår planet. Dessutom har mer än var tredje person, 2,36 miljarder, inte tillgång till någon toalett, och varje dag dör 315 000 barn i diarré på grund av bristfällig sanitet och smutsigt vatten.

I ljuset av detta vill jag lyfta att i september 2015 delgav statsminister Stefan Löfven under Global Citizen Festival i New York att Sverige ska bidra med insatser för att förbättra saniteten för 60 miljoner människor under kommande 15 åren. Det är en oerhört ambitiös målsättning som dessutom är en satsning som sträcker sig över flera mandatperioder.

Ännu ekar dock detta löfte tomt, då vi varken sett eller hört om aviserade medel eller mål för att uppnå detta. 

Min fråga till statsministern är därför:

 

Hur avser statsministern och regeringen att genomföra löftet om förbättrad sanitet för 60 miljoner människor under de kommande 15 åren?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1020 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1020 av Kristina Yngwe (C): Löfte om förbättrad sanitet till 60 miljoner människor

Kristina Yngwe har frågat statsminister Stefan Löfven hur han och regeringen avser att genomföra löftet om förbättrad sanitet för 60 miljoner människor under de kommande 15 åren. Statsministern har bett mig att svara Kristina Yngwe å regeringens vägnar.

Regeringen delar Kristina Yngwes engagemang i hur allvarlig situationen är för de många människor som saknar tillgång till färskvatten och sanitet. Det är också därför statsminister Stefan Löfven i september deklarerade regeringens avsikt att fram till 2030 stödja ansträngningar att nå 60 miljoner människor med förbättrad tillgång till sanitet.

Agenda 2030 anger gemensamma mål för hållbar utveckling i alla världens länder. Sverige har gått i bräschen för att genomförandet ska inledas omgående och utformas effektivt. I den andan är regeringens stöd till förbättrad tillgång till sanitet redan i full gång.

Det svenska stödet beslutas av regeringen eller Sida och förmedlas via multilaterala organisationer såsom Unicef och Världsbanken liksom till enskilda regeringar och icke-statliga organisationer. Valet av Sveriges samarbetspartners bestäms efterhand.

Det svenska stödet omfattar tekniskt bistånd till reformer inom sektorerna vatten, sanitet och hygien, kapacitetsuppbyggnad till relevanta departement på nationell, regional och lokal nivå, offentlig-privata partnerskap för sanitetstjänster, förbättrad slamhantering, hälso- och sanitetskampanjer, involvering av lokala samhällen i byggandet av latriner, främjande av områden fria från öppna fekalielatriner och etablering av lokala och nationella övervakningssystem.

Sveriges stöd till multilaterala organisationer åtföljs av ett aktivt engagemang i styrande organ. Sidas stöd till vatten, sanitet och hygien styrs av en flerårig strategi för social utveckling, som följs upp i årliga rapporter till Utrikesdepartementet. För allt svensk stöd granskas mottagande organisationers årsrapporter och utvärderingar. UD och Sida övervakar också verksamheten genom egna bedömningar och fältbesök.

Målsättningen är, som Kristina Yngwes skriver, oerhört ambitiös. God sanitet genererar i sin tur andra positiva effekter. Av de människor som med svenskt stöd får förbättrad sanitet räknar vi med att omkring 2/3 också får förbättrad tillgång till vatten.

Ett långsiktigt svenskt engagemang och ledarskap ges ökad trovärdighet tack vare det breda stödet i riksdagen för 1-procentsmålet. Satsningen på förbättrad sanitet vilar på en stabil svensk praxis över tid som tar sin utgångspunkt i de fattigas perspektiv och ett rättighetsperspektiv.

Stockholm den 5 april

Isabella Lövin

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.