Livstidsstraffet för mord

Skriftlig fråga 2015/16:750 av Beatrice Ask (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-04
Överlämnad
2016-02-05
Anmäld
2016-02-09
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Högsta domstolen har nu avgjort sitt första mordfall med tillämpning av den nya straffskalan för mord. Domstolen fastställer straffet till 16 års fängelse.

2014 års lagändring syftade till att livstid ska bli vanligare och utgöra det normala straffet för mord. När det gäller hur lagtexten utformades förekom viss diskussion under lagstiftningsarbetet. Den utformning som valdes förespråkades av vissa tunga remissinstanser som exempelvis Svea hovrätt, Åklagarmyndigheten och Brottsoffermyndigheten.

Den politiska viljan var tydlig: Normalstraffet för mord ska vara livstids fängelse. Tyvärr har det visat sig vara svårt att få till detta så att lagstiftarens vilja får genomslag i praktiken. Jag noterar att även en minoritet av domarna i Högsta domstolen tycker det. Två av fem ledamöter dömer i enlighet med den senaste reformen.

Ur alla aspekter, och särskilt med hänsyn till brottsoffret, är det synnerligen viktigt att lagens strängaste straff blir normgivande vid mord. Därför behövs ett nytt förslag som uppfyller och säkerställer att riksdagens vilja kommer till uttryck i den praktiska rättstillämpningen. 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsministern vilka åtgärder ministern och regeringen kommer att vidta för att säkerställa att riksdagens avsikt i 2014 års beslut vad gäller påföljden för mord tydliggörs.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:750 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01071/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:750 av Beatrice Ask (M) Livstidsstraffet för mord

Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att säkerställa att riksdagens avsikt i 2014 års beslut vad gäller påföljden för mord tydliggörs. Frågan är ställd mot bakgrund av en dom från Högsta domstolen den 3 februari 2016.

Mord är ett angrepp på den mest grundläggande av alla rättigheter, nämligen rätten till liv. Att beröva någon livet får anses vara en av de mest klandervärda handlingar som någon kan utföra. Detta måste också återspeglas i straffet för brottet.

Den 1 juli 2014 trädde en lagändring i kraft som syftade till att öka användningen av livstidsstraffet. Avsikten var att detta straff skulle kunna användas i betydligt större utsträckning och utgöra ett normalstraff i den bemärkelsen att det förutsågs dömas ut i en majoritet av fallen. Lagtekniskt innebar ändringen att det i straffskalan för mord lades till att straffet är fängelse på livstid ”om omständigheterna är försvårande”. Tillägget ska ses mot bakgrund av att livstids fängelse, enligt förarbetena till den tidigare lydelsen av lagtexten, skulle förbehållas de allvarligaste fallen samt att det av praxis framgick att detta straff skulle tillämpas då omständigheterna var synnerligen försvårande.

Det är domstolarnas uppgift att tolka lagen och utveckla praxis. Enligt Högsta domstolens tolkning innebär lagändringen från 2014 inte någon förändring av det rättsläge som gällde tidigare. Därmed riskerar den lagändring som skedde att inte få genomslag, vilket inte är tillfredsställande. I syfte att säkerställa att riksdagens beslut får genomslag i praktiken är regeringen beredd att se över vilka åtgärder som bedöms nödvändiga.

Stockholm den 16 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.