Till innehåll på sidan

Livsmedelsverkets arbete för export av svenska livsmedel

Skriftlig fråga 2015/16:1121 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-15
Överlämnad
2016-04-18
Anmäld
2016-04-19
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Svenska livsmedel håller mycket hög kvalitet. Alliansen såg den svenska matens potential och gjorde genom Matlandet Sverige satsningar för att stärka den svenska livsmedelsexporten. Även regeringen har insett värdet av att öka den svenska livsmedelsexporten och avsätter i budgetpropositionen för 2016 totalt 10 miljoner kronor för detta ändamål, fördelat till Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket. Det är en satsning som jag välkomnar. Samtidigt undrar jag över hur denna satsning följs upp, hur den ska kopplas ihop med den kommande livsmedelsstrategin och hur långvarig den är.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Är detta en permanent satsning, hur följer statsrådet i så fall upp den och hur kopplas den till livsmedelsstrategin?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1121 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/02836/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1121 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Livsmedelsverkets arbete för export av svenska livsmedel

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig om regeringens satsning på livsmedelsexport är permanent, hur jag följer upp den och hur den kopplas till livsmedelsstrategin.

Sveriges livsmedelsexport möter efterfrågan på svenska produkter i omvärlden. Exporten skapar därigenom även nya jobb och tillväxt i hela landet. För att förbättra förutsättningarna för export till nya marknader tillförde regeringen i budgetpropositionen för 2016 totalt 10 miljoner kr årligen 2016-2019 till Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Denna satsning kan ses som en utveckling av tidigare initiativ på exportområdet och innebär en fördubbling av Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets insatser för detta ändamål. Därmed ges förutsättningar för att öka exporten till nya marknader avsevärt. Myndigheternas arbete med att minska hindren för svensk jordbruks- och livsmedelsexport till tredje land är centralt för att svenska företag ska kunna komma in med nya produkter på dessa marknader. Detta sker genom att verka för exportgodkännanden och lösa exportrelaterade problem. Satsningen utvärderas kontinuerligt och myndigheterna kommer årligen rapportera hur arbetet utvecklas.

Som ett led i regeringens exportsatsning permanentades under 2015 ett lantbruksråd i Peking, vars syfte är att skapa marknadstillträde för bl.a. svenska livsmedel och skogsprodukter på den kinesiska marknaden. Informationsinsatser görs också gentemot andra svenska utlandsmyndigheter, främst då i Asien där den stora tillväxten förväntas finnas framöver.

Ett av målen i arbetet med en nationell livsmedelsstrategi är att öka exporten av livsmedel. Regeringen kommer under våren 2016 att lägga fram propositionen om en nationell livsmedelsstrategi. Regeringen avser därför att återkomma kring formerna för och uppföljningen av exportsatsningen när propositionen läggs på riksdagens bord.

Stockholm den 26 april 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.