Lika konkurrens inom EU

Skriftlig fråga 2015/16:1131 av Tomas Eneroth (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-20
Överlämnad
2016-04-20
Anmäld
2016-04-21
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

För några veckor sedan kom beskedet att företaget Cargotec flyttar hela sin produktion av truckar från småländska Lidhult till Stargard i Polen. Flytten har väckt uppmärksamhet eftersom den kommer att drabba Lidhult hårt – över 190 anställda berörs i ett litet samhälle där företaget är den dominerande arbetsgivaren. Dessutom kommer beskedet i ett läge då det generellt är goda villkor för industriinvesteringar i Sverige. Tillväxten är god, och de privata investeringarna i näringslivet ökar. Sverige växer som industrination, inte minst på växande exportmarknader.

Bakgrunden till flytten är enligt företaget strategisk, eftersom de ser ett behov av att samla produktionen till en ort i Europa – en bedömning som självklart enbart företaget kan göra. Men det som bör noteras är att flytten onekligen underlättas av EU:s regionalstöd till Polen på över 80 MEUR, samt det faktum att Stargard har statusen som ekonomisk frizon i Polen (SEZ), vilket innebär att företag som investerar där kan få upp till 40 % skattesubvention av investeringskostnaderna av den polska staten. Konkurrens inom EU sporrar och kan bidra till en bättre gemensam ekonomisk utveckling. Men det ska vara konkurrens på lika villkor. Det kan diskuteras om det är rimligt att såväl EU som en medlemsstat ska underlätta flytt av industriell produktion från en utsatt region till en subventionerad tillväxtregion.

 

Min fråga till närings- och innovationsministern är om regeringen avser att  ta några initiativ för att säkerställa att konkurrensen sker på lika villkor inom EU?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1131 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2016/02961/KSR

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1131 av Tomas Eneroth (S) Lika konkurrens inom EU

Tomas Eneroth har frågat mig om regeringen avser att ta några initiativ för att säkerställa att konkurrensen sker på lika villkor inom EU.

Inom EU finns ett omfattande regelverk för statligt stöd till företag som samtliga medlemsstater måste följa. Inom ramen för detta har Europeiska kommissionen tagit fram riktlinjer för regionalstöd, vilka tillåter mer generösa villkor i vissa regioner i till exempel Polen och andra länder med sämre ekonomiska förutsättningar än snittet i EU. Polen är också den största mottagaren av medel från EU:s struktur- och investeringsfonder.

Enligt kommissionens riktlinjer är det inte tillåtet att lämna regionalt investeringsstöd till företag som har lagt ned samma eller liknande verksamhet i en annan medlemsstat under de två år som föregick stödansökan. Om det verkar som att ett företag har fått otillåtet stöd kan berörda parter, t.ex. medlemsstater och andra företag, lämna in ett klagomål till kommissionen. I övrigt står det fritt för enskilda, t.ex. representanter för en facklig organisation, att uppmärksamma kommissionen på stödåtgärder.

Sverige är en stark industrination där industrin skapar närmare en miljon jobb och står för större delen av vår export. Regeringen har beslutat en nyindustrialiseringsstrategi som syftar till att stärka industrins omvandlings- och konkurrenskraft. Industrin är naturligtvis beroende av goda ramvillkor och grundförutsättningar för att kunna skapa jobb, växa och exportera med bas i Sverige. Lagar, regler och skatter är exempel på grundförutsättningar som kan användas som indikatorer på ett lands konkurrenskraft. Regeringen följer noga utvecklingen inom dessa områden.

Stockholm den 27 april 2016

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.