Ledsagning enligt LSS eller SoL

Skriftlig fråga 2022/23:706 av Maj Karlsson (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-24
Överlämnad
2023-05-24
Anmäld
2023-05-25
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger många människor möjlighet att leva ett självständigt liv och att delta i samhället fullt ut på sina egna villkor. Från början var LSS en revolutionerande rättighetslagstiftning där människors individuella behov skulle vara styrande. Den skulle ge människor rätt att leva ett liv som andra med delaktighet, egenmakt och självbestämmande oavsett funktionalitet. Men i över ett decennium har tillämpningen av lagstiftningen förändrats i kombination med att politiska viljeriktningar om att dämpa kostnaderna fått kraftigt genomslag.

Även insatsen ledsagning har påverkats av denna negativa utveckling. Det har gått så långt att synskadade, blinda och dövblinda i regel nekas ledsagning enligt LSS. Synskadades Riksförbund har redogjort för att mer än hälften i personkrets 3 i LSS har förlorat sin ledsagarservice de senaste dryga decenniet. Kommuner och förvaltningsdomstolar anser helt enkelt inte att synskadade, blinda och dövblinda har rätt till ledsagning enligt LSS. Det riskerar att isolera människor i deras hem och innebär tillika att de nekas de mest grundläggande av rättigheter. Vänsterpartiet är djupt oroat över denna utveckling och situation.

Ledsagning kan även beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL). Däremot kräver en majoritet av kommuner i dag att individen betalar en avgift för ledsagning enligt SoL. Avgiften skiljer sig stort i olika delar av landet med ett genomsnittligt belopp på cirka 250 kronor per timme. Det kan jämföras med LSS där insatsen är avgiftsfri.

I och med att avgiften vid ledsagning enligt SoL är betydande för den enskilda men relativt liten för det gemensamma bör ledsagning alltid ges utan kostnad för individen, rimligen enligt LSS. Vänsterpartiet har även tidigare föreslagit att ledsagning enligt LSS ska ges enligt så kallad förenklad biståndsbedömning och att LSS ska ändras i enlighet med lagens förarbeten för att ge synskadade och blinda personer ökad rätt till ledsagning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att personer enbart ska beviljas ledsagning enligt LSS och inte SoL, och därmed utan kostnad för individen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:706 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

S2023/01765 Socialdepartementet Socialtjänstministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:706 av Maj Karlsson (V)
Ledsagning enligt LSS eller SoL

Maj Karlsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att personer enbart ska beviljas ledsagning enligt LSS och inte SoL, och därmed utan kostnad för individen.

Ledsagning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, har som Maj Karlsson uppmärksammar minskat kraftigt de senaste åren vilket även påverkat synskadade, blinda och dövblinda.

Regeringen har därför gett Socialstyrelsen ett uppdrag att följa upp förändringar avseende ledsagning inom såväl LSS som socialtjänstlagen (2001:453). Socialstyrelsen ska analysera resultatet med utgångspunkt från gällande rätt, likvärdighet och jämlikhet och vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna och ökad möjlighet för den enskilde att delta i samhällslivet och att leva som andra. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2023.

Jag avser att invänta Socialstyrelsens redovisning och noga analysera myndighetens eventuella förslag till åtgärder.

Stockholm den 31 maj 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.