Till innehåll på sidan

Latinamerikanska kvinnors rätt till fri abort och säkra preventivmedel

Skriftlig fråga 2015/16:1009 av Birgitta Ohlsson (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-03-18
Överlämnad
2016-03-21
Anmäld
2016-03-22
Sista svarsdatum
2016-03-30
Svarsdatum
2016-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Kvinnors reproduktiva rättigheter har länge behandlats som en separat fråga men är i själva verket en fråga om mänskliga rättigheter som påverkar halva världens befolkning. Artikel 3 i FN-stadgan klargör tydligt att var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Brist på sexuella och reproduktiva rättigheter kränker de mänskliga rättigheterna och innebär att en överväldigande del av världen inte lever i full frihet. År 2016 måste vi behandla sexuella rättigheter precis som andra mänskliga rättigheter och ha dem högst på agendan.

Zikavirusets alarmerande spridning i Latinamerika har fått stora följdeffekter, till stora delar på grund av den allvarliga situationen för kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i regionen. WHO har rekommenderat gravida kvinnor att inte åka till drabbade områden. Boende uppmanas att avvakta med graviditet och att använda metoder för säkert sex för att undvika sexuell spridning av viruset. WHO poängterar också att metoder för detta måste tillgängliggöras.

Den bristande tillgången till metoder för att säkerställa reproduktiva rättigheter är alarmerande i många länder i Latinamerika, både rent fysiskt och kulturellt. Tillgång till abort går från helt obefintlig, även när moderns liv är i fara, till en viss tillgång vid risk för moderns liv eller fosterskador – Uruguay står ut med fri aborträtt till vecka 12. Även i de länder där man vid speciella omständigheter enligt lag har rätt till abort finns det problem med att få tillgång till sjukvården.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Zeid Raad Al Hussein uppmanade i februari de drabbade länderna att ändra sin lagstiftning för att tillgängliggöra abort. Han poängterade dessutom att det i en region med utbrett sexuellt våld mot kvinnor inte går att ignorera att kvinnor och flickor till stor del inte själva har kontrollen. Högkommissarien påpekade att det därför inte går att enbart rikta råd till kvinnor och flickor om graviditet, utan i stället att omfattande förändringar behöver genomföras för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

Regeringen bedriver en feministisk utrikespolitik där reproduktiva och sexuella rättigheter givetvis bör vara en hörnsten. Med anledning av zikakrisen vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

På vilket sätt har utrikesministern agerat globalt och via EU-kretsen för att säkra att också kvinnor i Latinamerika får rätt till fri abort och tillgång till säkra preventivmedel?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1009 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1009 av Birgitta Ohlsson (L) Latinamerikanska kvinnors rätt till fri abort och säkra preventivmedel

Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag har agerat globalt och via EU-kretsen för att säkra att också kvinnor i Latinamerika får rätt till fri abort och tillgång till säkra preventivmedel.

Inledningsvis vill jag slå fast att jag instämmer i den vikt Birgitta Ohlsson fäster vid kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – SRHR. Sexuella och reproduktiva rättigheter är mänskliga rättigheter, och utgör en central del av den feministiska utrikespolitiken.

Följaktligen driver Sverige SRHR som en prioriterad fråga i relevanta multilaterala fora, såsom exempelvis FN:s råd för de mänskliga rättigheterna. Inom ramen för rådets periodiska granskning har Sverige ställt frågor om SRHR till flera latinamerikanska länder. Jag och andra regeringsföreträdare har också i bilaterala möten tagit upp dessa frågor i bilaterala dialoger med latinamerikanska länder där det finns brister i kvinnors rättigheter till t.ex. abort och säkra preventivmedel.

Svenskt bistånd ger också viktiga bidrag för att stärka kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter i Latinamerika. I Guatemala ger Sida stöd till organisationer inom det civila samhället som har bidragit till att sätta SRHR på den politiska agendan. I Bolivia är en stor andel av Sida:s hälsostöd inriktat på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar. Sida stöder också flera globala organisationer t.ex. International Planned Parenthood Federation (IPPF), WHO samt civilsamhällesorganisationen International Pregnancy Advisory Services, IPAS, vilka är verksamma i ett flertal länder i Latinamerika. IPAS har också engagerat sig vad gäller Zika-viruset.

Slutligen, inom Sverigefrämjandet genomför flera av de svenska ambassaderna i Latinamerika SRHR-inriktade informationsinsatser.

Stockholm den 4 april 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.