Lärarexamen

Skriftlig fråga 2015/16:681 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-25
Överlämnad
2016-01-25
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Det råder brist på lärare i vissa ämnen. Därför lägger regeringen fram ett förslag om att införa försöksverksamhet för att skapa möjlighet för personer som inte uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet att arbeta som lärare (prop. 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning, bet. 2015/16:UbU8).

Förutom att det finns ett behov av att få in fler lärare i läraryrket finns det även behov av att tillvarata de lärare som redan har avlagt en lärarexamen. Det finns de som har läst i många år, kanske med studielån, och man kan låta dem få sin lärarexamen validerad till dagens utbildning.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin om regeringen i samband med detta förslag också kommer att se till att de lärare som redan har sina examina från tidigare nu också kan få sin lärarlegitimation på grundval av det som gällde vid tidpunkten för avlagd examen.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:681 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/00300/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:681 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Lärarexamen

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om regeringen i samband med förslaget om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar som lärare under viss kompletterande utbildning också kommer att se till att de lärare som redan har sina examina från tidigare kan få sin lärarlegitimation på grundval av det som gällde vid tidpunkten för avlagd examen.

Jag håller med Ann-Charlotte Hammar Johnsson om att det är brist på lärare i vissa ämnen och att det både finns behov av att få in fler lärare i yrket och av att tillvarata befintlig kompetens. En av åtgärderna för att komma till rätta med det är inrättandet av den försökverksamhet som nämns.

Propositionen Anställning under viss kompletterande utbildning (prop. 2015/16:23) innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Lagförslaget innebär bl.a. att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i skollagen ska bemyndigas att, med undantag från bestämmelserna om legitimations- och behörighetskrav, meddela föreskrifter om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar av personer som ska bedriva undervisning som lärare. Lagändringen beslutades den 20 januari 2016. En förordning som reglerar försöksverk-

samheten bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Försöksverksamheten gör att en huvudman kan anställa en person i högst två år, tre år om det finns särskilda skäl, för att bedriva under-

visning som lärare i ett eller flera ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare. Under den tiden genomför personen en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en behörighets-

givande lärarexamen i det eller de ämnena.

Jag håller också med Ann-Charlotte Hammar Johnsson om att det är viktigt att tillvarata de lärare som sedan tidigare avlagt en lärarexamen. Försöksverksamheten har däremot inget med regleringen som styr legitimations- och behörighetskrav för lärare att göra. Förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare innehåller bestämmelser om vad som krävs för behörighet att undervisa oavsett om du har en äldre eller nyare examen. Bestämmelserna innebär i huvudsak att en lärarexamen ger legitimation och behörighet utifrån det den var avsedd för.

En viktig insats från regeringens sida som jag också vill lyfta fram är den pågående nationella samlingen för läraryrket där frågor om lärar- och förskollärarlegitimation och behörighet är angelägna och centrala.

Stockholm den 3 februari 2016

Gustav Fridolin

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.