Lärares administrativa börda

Skriftlig fråga 2022/23:862 av Åsa Westlund (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-16
Överlämnad
2023-07-17
Besvarad
2023-07-31
Sista svarsdatum
2023-07-31
Svarsdatum
2023-07-31
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

I de nya tilläggsdirektiv som regeringen gett Utredningen om vinst i skolan (U 2022:08) framgår att utredningen ska ta fram regler för att bedöma en skolas kvalitet för att det ska gå att bedöma huruvida en skola ska få ta ut vinst eller ej.

Utredningen ska numera även överväga om, och i så fall under vilka förutsättningar, tillsynsmyndigheten ska kunna besluta om vinstutdelningsbegränsning i de fall förskole- eller skolenheter uppvisar bristande eller otillräckliga resultat när det gäller undervisningskvalitet eller barns och elevers kunskapsutveckling.

Huvudsyftet förefaller vara att säkerställa att vissa skolägare fortsatt ska kunna ta ut vinst snarare än att förbättra kvaliteten i undervisningen.

Samtidigt vet vi att lärare redan i dag ägnar alldeles för mycket av sin dyrbara tid till dokumentation och administration på bekostnad av mindre undervisningstid.  

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Kan statsrådet garantera att de regleringar för att mäta kvalitet som den nu gett en utredning i uppdrag att ta fram (för att det ska vara möjligt för skolägare att ta ut vinst) inte kommer att innebära att lärare påtvingas mer administration och byråkrati? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:862 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/02239 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:862 av Åsa Westlund (S)
Lärares administrativa börda

Åsa Westlund har frågat mig om jag kan garantera att de regleringar för att mäta kvalitet som regeringen nu gett Utredningen om vinst i skolan (U 022:08) i uppdrag att ta fram inte kommer att innebära att lärare påtvingas mer administration och byråkrati.

Enskilda huvudmän som driver förskolor eller skolor med för låg kvalitet ska inte kunna få ta ut vinst. Dessa förskolor och skolor måste kunna ringas in. Identifieringen av dessa kan utgå från det nationella kvalitetssystemet tillsammans med mått som mäter elevers kunskapsutveckling, men även utfall av Skolinspektionens granskningar skulle kunna ingå. Det är alltså frågan om att till stor del använda de verktyg som redan finns.

Utredaren ska överväga om Skolinspektionen bör kunna besluta om vinstutdelningsbegränsning när en skolenhet med enskild huvudman uppvisar ett dåligt resultat i form av bristande eller otillräcklig kunskapsutveckling med hänsyn till exempelvis skillnader i skolors elevsammansättning, trots att huvudmannen inte har brutit mot skollagen eller annan författning. I ett sådant fall bör medlen användas för att höja kunskapsresultatet.

Utredaren ska i sitt arbete dels försäkra sig om att de lösningar som föreslås så långt som möjligt minimerar den administrativa bördan för de enskilda,

dels beakta proportionalitetsprincipen.

Stockholm den 31 juli 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.