Lantmäteriets långa handläggningstider

Skriftlig fråga 2015/16:584 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-08
Överlämnad
2016-01-08
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

I ett frågesvar den 9 juni 2015 om Lantmäteriets långa handläggningstider svarade bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan bland annat:

Lantmäteriet har vidtagit åtgärder för att hantera problemet med långa handläggningstider. Bland annat organiseras verksamheten så att lantmäteriförrättningar ska kunna handläggas var som helst i landet för att på så sätt utjämna den från tid till annan ojämna belastningen på olika kontor och för att utnyttja den lantmätarkompetens som finns på ett effektivt sätt. Myndigheten har även satt in åtgärder för att avsluta äldre ärenden. Dessa åtgärder väntas på sikt ge positiva effekter på handläggningstiderna. Vidare prioriterar myndigheten förrättningar där fastigheter för bostadsändamål är inblandade.

Vidare skrev statsrådet att han var väl medveten om de långa handläggningstiderna och att han kontinuerligt följer och diskuterar med myndigheten.

Det är även brist på utbildade lantmätare. Problemet växer, och många hör av sig med att de inte får sina förrättningar klara i tid samt att det överlag är långa handläggningstider. Det måste åtgärdas omgående om det inte ska bromsa utvecklingen och möjligheten att bygga när behov uppstår.

Det är också viktigt att myndigheter kan ta beslut utan extremt långa handläggningstider. Statsrådet sa i våras att han har kontinuerlig kontakt med Lantmäteriet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Med tanke på statsrådets medvetenhet om de långa handläggningstiderna och den kontinuerliga kontakten med Lantmäteriet undrar jag vad som har gjorts sedan i våras och vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att korta ned de långa handläggningstiderna.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:584 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/00139/PUB

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:584 av Sten Bergheden (M) Lantmäteriets långa handläggningstider

Sten Bergheden har frågat mig vad som har gjorts sedan i våras och vilka åtgärder jag avser att vidta för att korta ned de långa handläggningstiderna hos Lantmäteriet.

Arbetet med att organisera verksamheten vid Lantmäteriet för att korta, men även utjämna handläggningstiderna inom landet fortgår. Den ojämna arbetsbelastningen mellan kontoren har genom åtgärderna givit gott resultat under 2015. En ökad ärendeinströmning har märkts av under hösten och då i synnerhet ärenden för bostadsändamål. Handläggning av dessa är prioriterat och tar i snitt 17 veckor. Arbetet med att komma till rätta med Lantmäteriets långa handläggningstider är dock ett stort och omfattande arbete och det har gått för kort tid för att se de fulla effekterna av Lantmäteriets åtgärder.

Som jag nämnde i frågesvaret från den 9 juni är behovet av lantmäterikompetens i samhället i dag större än utbudet vilket drabbar hela samhällsbyggnadssektorn. Lantmäteriet har i två rapporter (Redovisning av regeringsuppdrag om kunskapsbehov och kunskapsluckor inom Lantmäteriets verksamhetsområde, dnr N2015/03751/PUB och Regleringsbrevsuppdrag om kompetensförsörjning till förrättningsverksamhet och fastighetsbildning, dnr N2015/00359/PUB) beskrivit den rådande situationen när det gäller forskning och grundutbildning inom kompetensområdet. Dessa bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Slutligen vill jag även nämna att genom att i regleringsbrevet för 2016 ge Lantmäteriet i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt regelsystem för fastigheters gränser där i första hand koordinater bestämmer gränspunkternas läge, har ett stort steg tagits för att ytterligare digitalisera fastighetsbildningsprocessen och effektivisera handläggningen med stora kostnads- och tidsvinster som följd.

Stockholm den 20 januari 2016

Mehmet Kaplan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.