Långbänksärenden inom bostadsbyggandet

Skriftlig fråga 2015/16:704 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-28
Överlämnad
2016-01-28
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

En av de riktigt stora utmaningarna för både Karlstad och för Sverige är bostadsbristen. Boverket gör uppskattningen att det i landet kommer behövas över 700 000 nya bostäder till år 2025. Frågan kräver långsiktighet och gemensamma ansträngningar; därför är det helt rätt att regeringen nu bjuder in till samtal med de borgerliga partierna om hur vi ska lösa bostadskrisen.

Bostadsbristen hämmar tillväxten, och matchningen på arbetsmarknaden försämras – med andra ord har arbetsgivarna i dag svårare att rekrytera på grund av att vi har för få bostäder. Många bra beslut för att göra det enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder har redan fattats av den socialdemokratiskt ledda regeringen. Men regeringen behöver göra mer, framför allt gällande att ärenden inte ska dras i långbänk.

Jag besökte Karlstad förra veckan och fick då veta mer om ett segdraget byggprojekt vid Repslagaregatan, något som också Nya Wermlands-Tidningen har rapporterat om.

Karlstadhus vill bebygga en parkering i Karlstad med ett sjuvåningshus med sammanlagt 21 hyresrätter, en utökning av den nuvarande byggrätten. Den nya detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden i januari 2015, men upphävdes senare av länsstyrelsen eftersom man anser att bullret från Värmlandsbanan är för stort. Stadsbyggnadsnämnden överklagade dock länsstyrelsens upphävande och nu ligger frågan sedan i maj hos regeringen för ett avgörande.

Det är skrämmande att höra om sådana långbänkar, och det är extra olyckligt när kommunen har sagt ja till byggnationen. Detta speciellt med tanke på att Sverige är i akut behov av fler bostäder.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förkorta hanteringstiden i den här typen av långbänksärenden inom bostadsbyggandet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:704 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/00733/PUB

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:704 av Lars Mejern Larsson (S) Långbänksärenden inom bostadsbyggandet

Lars Mejern Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att förkorta hanteringstiden i bostadsbyggandet.

Jag delar Lars Mejern Larssons uppfattning att vi på alla sätt måste sträva efter att förhindra att bostadsbyggande försenas av att regler tolkas olika av olika instanser. Frågan tar sin utgångspunkt i hur planerad bostadsbebyggelse ska bedömas i relation till buller från järnvägstrafik.

Riksdagen beslutade 2014 om lagändringar i plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken som syftar till att förbättra samordningen mellan lagarna och för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Lagändringarna trädde i kraft den 2 januari 2015.

Regeringen har beslutat om förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader där det framgår vilka riktvärden för buller som ska tillämpas vid planering av bostäder. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2015.

De åtgärder Lars Mejern Larsson efterlyser från regeringen är, vad gäller trafikbuller, genomförda. Förändringarna i lag och förordning har trätt i kraft relativt nyligen och får genomslag allteftersom nya projekt påbörjas.

Stockholm den 9 februari 2016

Mehmet Kaplan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.