Långa väntetider för anknytningsärenden

Skriftlig fråga 2015/16:761 av Saila Quicklund (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-08
Överlämnad
2016-02-09
Anmäld
2016-02-10
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Trycket på vårt mottagningssystem är fortsatt högt. I dag är det 14–21 månaders väntetid för en svensk, skattebetalande medborgare att få tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) för sin partner från ett icke EU-land. Vissa organisationer anser att detta bryter mot mänskliga rättigheter, utlänningslagen och Migrationsverkets egna stadgar.

I dagsläget finns det ca 65 000 ärenden där anknytningspersonen är svensk medborgare. Det betyder att det är fler än 130 000 personer – då det också kan finns barn inblandade – som lever i en ovisshet och under hård psykisk press. 21 månader är en lång tid att leva separerad från sin man eller hustru. En lång tid då det inte går att planera det dagliga livet och man helt lever i ovisshet.

Det är önskvärt att vi hittar åtgärder som kan minska väntetiderna, även i tider när det råder allmänt högt söktryck hos Migrationsverket.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

 

Vilka åtgärder avser justitie- och migrationsministern att vidta för att underlätta processen för de svenska medborgare som väntar på ett tillfälligt uppehållstillstånd för sin partner som i dag lever i ett icke EU-land?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:761 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01191/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:761 av Saila Quicklund (M) Långa väntetider för anknytningsärenden

Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta processen för de svenska medborgare som väntar på ett tillfälligt uppehållstillstånd för sin partner som i dag lever i ett icke EU-land.

Det stora antalet ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige till följd av den rådande flyktingssituationen innebär en exceptionell utmaning för Migrationsverket och har bland annat lett till långa väntetider. Det är emellertid högt prioriterat att komma till rätta med handläggningstiderna för exempelvis anhöriga till någon som är bosatt här. Detta gäller oavsett vilket medborgarskap den personen har.

Migrationsverket arbetar kontinuerligt med åtgärder för att effektivisera sin verksamhet och förkorta handläggningstiderna. Bland annat pågår en digitalisering av handläggningen som kommer att leda till kortare och mer förutsägbara handläggningstider. Under 2015 ökade Migrationsverket sin personal inom tillståndsprövningen, och anknytningsärenden prioriterades. I år kommer Migrationsverket att fortsätta prioritera dessa ärenden.

Regeringen följer utvecklingen noga och har bland annat i regleringsbrevet för budgetåret 2016 gett Migrationsverket i uppdrag att särskilt redovisa resultatet av vidtagna åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för anknytningsärenden.

Stockholm den 16 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.