Lång väntan på organ

Skriftlig fråga 2015/16:1108 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-14
Överlämnad
2016-04-14
Anmäld
2016-04-15
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27
Besvarad
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I september förra året lade utredningen om donations- och transplantationsfrågor fram sitt betänkande Organdonation – en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84). Den 15 mars i år gick remisstiden ut för att avlämna synpunkter på de konkreta förslagen och det övriga materialet i betänkandet till Socialdepartementet.

I all korthet är de remissvar som tar ställning till materialet övervägande positiva och bejakar i grunden utredningens analys och förslag. Köerna till organdonation är för långa, och patienter dör i väntan på organ. Därför brådskar det med en proposition från regeringen om en ny lagstiftning om organdonation.

Frågor kring organdonation är komplexa och etiskt känsliga. En persons inställning till donation av organ utreds i dag först efter ett dödsfall. Enligt utredningens förslag ska det i framtiden få utredas redan innan döden är konstaterad. Därtill ska vården kunna påbörja medicinska insatser för att möjliggöra organdonation så snart ett sådant ställningstagande är tydliggjort.

I utredningens betänkande lämnas vidare förslag om att organdonation ska kunna genomföras då döden inträffat efter ett så kallat cirkulationsstillestånd, och inte enbart efter en primär hjärnskada. I praktiken skulle detta synsätt leda till att en persons önskan att donera sina organ efter sin död kan genomföras i lika hög grad som en tydlig önskan om att inte donera sina organ. Så är inte fallet med nuvarande lagstiftning.

Ett konkret exempel är njursjuka. För många av dessa är ett donerat organ från en avliden den enda möjligheten att få  en transplantation genomförd. I dag kan dock tre av tio njurtransplantationer genomföras genom donation från närstående levande donator. Det är i dag drygt 600 njursjuka som står på någon av de fyra väntelistor för organdonation som är i funktion i Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Gabriel Wikström:

 

När avser statsrådet att presentera ny lagstiftning om organdonation, och vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta nu i syfte att underlätta organdonation så att färre dör i väntan på organ?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1108 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/02795/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1108 av Cecilia Widegren (M) Lång väntan på organ

Cecilia Widegren (M) har frågat mig när jag avser att presentera ny lagstiftning om organdonation och vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta nu i syfte att underlätta organdonation, så att färre dör i väntan på organ.

Det är angeläget både för hälso- och sjukvården och för dem som väntar på ett organ att det finns tydliga bestämmelser för donation, så att organdonation fungerar väl i Sverige.

Utredningen om donations- och transplantationsfrågor lämnade över sitt betänkande Organdonation En livsviktig verksamhet till regeringen i höstas. Betänkandet har varit ute på remiss till och med den 15 mars i år. Utredningen har arbetat utåtriktat och utformat sina förslag med ett brett underlag och av remissinstansernas svar framgår att de är positiva till de förslag utredningen presenterat. Beredning av betänkandet pågår för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 27 april 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.