Till innehåll på sidan

Lagstiftningen gällande arbetstillstånd och kollektivavtal

Skriftlig fråga 2015/16:526 av Sofia Fölster (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-18
Sista svarsdatum
2016-01-04
Svarsdatum
2016-01-05
Anmäld
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Dagens Nyheter och P4 Uppland har rapporterat om en familj som eventuellt kan komma att utvisas från Sverige på grund av att pappan i familjen under några få månader hade 180 kronor för lite i lön. Familjen har bott i Sverige i fyra år. Migrationsverket upptäckte i mars att pappan i familjen under fem månader förra året haft 180 kronor mindre i lön än vad som kollektivavtalet bestämt är minimilön. Under övrig tid ska lönen ha varit över kollektivavtalet och enligt uppgifter i P4 Uppland ska den lägre lönen bero på fel som begåtts av arbetsgivaren. Migrationsverket har beslutat att utvisa familjen. Familjen har nu valt att överklaga beslutet om utvisning.

Regler och lagar i Sverige ska såklart respekteras och följas, men i fall där det förefaller bero på misstag som begåtts av andra än den drabbade verkar straff med utvisning vara särskilt hårt. Syftet med lagstiftningen kan knappast ha varit att människor som arbetar i Sverige, betalar skatt i Sverige och lever sina liv i Sverige eventuellt kan utvisas på grund av att denne tjänat några hundra mindre än kollektivavtalet anger.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser regeringen och ministern att vidta några initiativ för att göre en granskning och översyn av lagstiftningen gällande arbetstillstånd och kollektivavtal?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:526 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/09961/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:526 av Sofia Fölster (M) Lagstiftningen gällande arbetstillstånd och kollektivavtal

Sofia Fölster har frågat mig om jag avser att vidta några initiativ för att göra en granskning och översyn av lagstiftningen gällande arbetstillstånd och kollektivavtal.

Inledningsvis vill jag understryka att det är Migrationsverket som fattar beslut om arbetstillstånd. Migrationsverket är en självständig myndighet och regeringen är enligt grundlagen förhindrad att ingripa i eller på annat sätt försöka påverka hur en myndighet hanterar enskilda ärenden. Jag kan därför inte kommentera specifika ärenden.

De nuvarande reglerna för arbetskraftsinvandring trädde i kraft 2008. För att beviljas ett arbetstillstånd krävs att lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Kravet syftar till att skydda arbetstagaren och undvika osund konkurrens på arbetsmarknaden. Om arbetsgivare som inte erbjuder kollektivavtalsenliga villkor i efterhand kan hävda att det rör sig om ett misstag, riskerar det att leda till ett ökat missbruk av regelverket. Det är givetvis inte önskvärt.

Samtidigt är det viktigt att betona att en väl fungerande arbetskraftsinvandring är positiv för det svenska samhället, den bidrar till ökad tillväxt och skapar möjligheter för den enskilde migranten. Sverige ska ha ett system för arbetskraftsinvandring som på ett långsiktigt hållbart sätt kan möta de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands, samtidigt som arbetskraftsinvandrare ska skyddas mot utnyttjande.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att se över och förbättra skyddet för arbetskraftsinvandrare. Utredaren ska föreslå lämpliga åtgärder för att motverka att personer som kommer till Sverige för att arbeta utnyttjas och kommer bland annat att överväga utökade kontroller av arbetsgivare.

Jag ser för närvarande inte någon anledning att vidta ytterligare åtgärder i den här frågan.

Stockholm den 5 januari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.