Till innehåll på sidan

Lagstiftning för att hantera övergivna fastigheter

Skriftlig fråga 2023/24:812 av Denis Begic (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2024-04-16
Överlämnad
2024-04-17
Anmäld
2024-04-18
Svarsdatum
2024-04-24
Sista svarsdatum
2024-04-24
Besvarad
2024-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I Ställdalen är situationen sådan att ständiga ägarbyten av övergivna fastigheter försvårar kommunens förmåga att effektivt hantera påföljder och försöken att göra något åt övergivna fastigheter. Denna problematik är inte unik för Ställdalen utan är en utmaning som många kommuner över hela landet står inför. Kommunerna möter betydande hinder i sina försök att snabbt och effektivt hantera förfallna fastigheter på grund av den byråkratiska process som måste startas om vid varje ägarbyte. 

Fastigheterna i fråga har blivit en källa till sorg, frustration och ilska bland de boende, och situationen har förvärrats avsevärt under de senaste veckorna. Dessa fastigheter lockar inte bara nyfikna utforskare utan även individer som sysslar med skadegörelse. Effekterna av detta är synliga genom sönderslagna fönster och utkastade möbler som skapar en otrygg och nedslående miljö för samhället. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson: 

 

Tänker statsrådet ta något initiativ för att förändra lagstiftningen i syfte att ge kommuner verktyg att snabbt och effektivt hantera problematiken med övergivna fastigheter och därmed förhindra liknande fall av vandalism och socialt förfall i framtiden?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:812 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Svar på fråga 2023/24:812 Lagstiftning för att hantera övergivna fastigheter

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Svar på fråga 2023/24:812 av Denis Begic (S)
Lagstiftning för att hantera övergivna fastigheter

Denis Begic har frågat mig om jag tänker ta något initiativ för att förändra lagstiftningen i syfte att ge kommuner verktyg att snabbt och effektivt hantera problematiken med övergivna fastigheter och därmed förhindra liknande fall av vandalism och socialt förfall i framtiden.

Alla människor ska ha möjlighet att bo och leva i ett samhälle som är tryggt och attraktivt. Byggnadsverk och tomter som inte lever upp till plan- och bygglagstiftningens krav på underhåll och skötsel är ett problem som kan vålla såväl olägenhet som fara, särskilt för den som bor och visats i närheten. Handläggningen av sådana ärenden är ofta komplicerad och både resurs- och tidskrävande.

När det gäller åtgärder för att stärka kommunerna i deras arbete har Byggkontrollutredningen i sitt betänkande Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70) lämnat flera förslag som syftar till att stärka kontrollen under förvaltningsskedet och säkerställa att nu gällande krav på underhåll uppfylls. Betänkandet har skickats på remiss i sin helhet och remisstiden går ut den 26 april 2024.

Vidare har regeringen tillsatt en utredning som ska analysera och föreslå i vilken omfattning samverkan bör vara obligatorisk mellan det offentliga och fastighetsägare i syfte att stärka tryggheten i den byggda miljön (dir. 2023:99). Regeringen har även gett Boverket i uppdrag att ge stöd och vägledning avseende brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder inom samhällsbyggnadsprocessen.

 

Stockholm den 23 april 2024

 

 

 

Andreas Carlson

 

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.