Till innehåll på sidan

Lägre kvalitetskrav när socialtjänsten går på knäna

Skriftlig fråga 2015/16:568 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-12-30
Överlämnad
2016-01-04
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-18
Sista svarsdatum
2016-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska vara ordning och reda i välfärden. Svensk vård- och tandvårdspersonal är eftertraktad och ansedd som duktig på organisation och att göra prioriteringar. Vi ska alltid ha fokus på kvalitet inom vården, tandvården och socialtjänsten.

Sverige befinner sig emellertid nu i en situation som vi inte har kontroll över. Läget är akut och extraordinärt. Detta gäller givetvis för alla som flyr från till exempel Syrien, men även situationen med att ta emot många flyktingar under mycket kort tid är extraordinär.

Migrationsverkets senaste prognos talar sitt tydliga språk. För år 2015 beräknas 140 000 till 190 000 asylsökande. Lägg därtill – eftersom Sverige för närvarande inte har kontroll över sina gränser – ett betydande okänt antal människor som tagit sig in i landet illegalt utan att ha sökt asyl.

Kvalitet i välfärden och stöd för att hjälpa utsatta är grundläggande. Därför infördes till exempel krav i socialtjänstlagen på socionomexamen eller annan relevant högskoleexamen för dem som utför vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård av alliansregeringen 2014.

Socialtjänsten går för tillfället på knäna på grund av det stora ärendetrycket och antalet ensamkommande flyktingbarn. Under denna akuta situation kan inte socialnämnden fullfölja lagstiftningen. Det är en stor efterfrågan på socionomer och det är svårt att rekrytera socionomer till myndighetsutövning.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, föreslår i ett akut 47-punktsprogram att socialnämnden ska få dispens från kravet på socionomexamen och annan likvärdig högskoleexamen. Detta för att socialnämnden under det stora trycket ska kunna anställa personal med kompetens och erfarenhet. SKL anser att dispensen bör gälla i fem år med möjlighet till en förlängning ifall personalsituationen fortfarande är svår.

Frågan ligger på regeringens bord att ta ställning till. Kommer man att släppa på kvalitetskrav som stärker viktiga sociala arbeten – inte minst gällande rekrytering, vidareutbildning och karriärutveckling – samt stärker barns och ungas rätt i utsatta situationer?

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Åsa Regnér:

 

Avser regeringen och ansvarigt statsråd att släppa på kvaliteten i välfärden och vidta det som bland andra SKL för fram som krav vad gäller åtgärder för att underlätta inom socialtjänsten genom att införa dispens angående kraven på socionomexamen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:568 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/00024/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:568 av Cecilia Widegren (M) Lägre kvalitetskrav i socialtjänsten

Cecilia Widegren har frågat mig om regeringen och jag som ansvarigt statsråd avser att släppa på kvaliteten i välfärden och vidta det som bland andra SKL för fram som krav vad gäller åtgärder för att underlätta inom socialtjänsten genom att införa dispens angående kraven på socionomexamen.

Som Cecilia skriver så är kvalitet i välfärden och stöd för att hjälpa utsatta personer grundläggande. Kraven på behörighet för att utföra vissa arbetsuppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården infördes 2014 som ett led i att kvalitetssäkra stödet till utsatta barn. Det är också ett sätt att stärka socialsekreteraryrket. När det gäller SKL:s framförda behov av att införa dispens från denna behörighetsreglering avser regeringen att föra en dialog med SKL och Socialstyrelsen om olika alternativa lösningar.

Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att stärka kommunerna i arbetet med att rekrytera och behålla socialsekreterare. Bl.a. har Socialstyrelsen genom ett regeringsuppdrag tagit fram ett stöd till yrkesintroduktion för mindre erfarna socialsekreterare som tillgängliggörs under januari 2016. Socialstyrelsen kommer även på uppdrag av regeringen anskaffa vidareutbildningar till socialsekreterare och arbetsledare vilka kommer starta under 2016. Vidare genomför regeringen efter överenskommelse med Vänsterpartiet en satsning på bemanning och kompetens i den sociala barn- och ungdomsvården med 250 miljoner per år under 2016–2019. Därtill gäller höjda ersättningar till kommunerna för mottagande av nyanlända från 1 januari 2016 samt
9,8 miljarder extra till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen.

Stockholm den 13 januari 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.