Kvinnors företagande

Skriftlig fråga 2022/23:504 av Josef Fransson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-29
Överlämnad
2023-03-30
Anmäld
2023-03-31
Svarsdatum
2023-04-05
Sista svarsdatum
2023-04-05
Besvarad
2023-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Regeringen gav nyligen Tillväxtverket i uppdrag att ta fram en sammanställning över tidigare insatser för att främja kvinnors företagande. Sammanställningen ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som genomförts sedan 2006, en utvärdering av hur effektiva åtgärderna varit och förslag framåt. 

Innan Tillväxtverket fick detta uppdrag hade saken diskuterats publikt, bland annat kan man läsa på regeringens hemsida att energi- och näringsminister Ebba Busch den 1 mars bjöd in till så kallade rundabordssamtal om kvinnors företagande. Enligt texten är syftet med samtalen att att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag och på så sätt också stärka svensk konkurrenskraft. Man skriver vidare att kvinnor ofta är underrepresenterade bland företagare [och att detta] är något som behöver adresseras. Denna grundtes kan problematiseras, för om alla har lika möjligheter men att skillnader uppstår på grund av fria val så är det inte uppenbart att man ska ägna sig åt social ingenjörskonst.

Ett av skälen ni menar skulle kunna vara anledningen till att färre av Sveriges företagare är kvinnor är att gruppen kvinnor inte vågar ta steget att starta ett företag utifrån brister i företagsklimatet i vid mening och att detta i sin tur håller tillbaka Sveriges bnp-utveckling. Att det i någon mån förhåller sig på detta vis torde vara tämligen uppenbart, men jag har ännu inte lyckats se hur stor gruppen kvinnor är som vill starta företag men avstår på grund av företagsklimatet. För att argumentet ska vara relevant behöver man också jämföra siffrorna med gruppen män som vill starta företag men avstår på grund av företagsklimatet. Det är teoretiskt möjligt att denna grupp i än större omfattning håller tillbaka Sveriges bnp-utveckling, men utan faktaunderlag blir alltsammans en gissningslek.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Avser ministern att ta sig an frågan om människor som vill men avstår från att starta företag på grund av dåligt företagsklimat på ett könsneutralt sätt?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:504 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/ 02777 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:504 av Josef Fransson (SD)
Kvinnors företagande

Josef Fransson har frågat mig om jag avser att, på ett könsneutralt sätt, ta mig an frågan om människor som vill men avstår från att starta företag på grund av dåligt företagsklimat.

Kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige ligger på knappt 30 procent och kvinnors ägande av företag är mycket lågt. Även om antalet kvinnor som driver företag ökar, så är ökningen långsam. Att antalet kvinnor som företagare fortfarande är så låg i jämförelse med mäns företagande indikerar en outnyttjad potential och brister i företagsklimatet.

Denna regering har som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap. Att kvinnor är underrepresenterade är därmed en viktig fråga som behöver hanteras. Som ett led i att bättre förstå förutsättningar och utmaningar för kvinnors företagande har jag gett Tillväxtverket i uppdrag att sammanställa kunskap om vad vi vet om hinder och möjligheter. Underlaget är tänkt för regeringens fortsatta entreprenörskapsfrämjande arbete, och därmed arbetet med att stärka svensk konkurrenskraft.

Stockholm den 5 april 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.