Kvinnor i psykiatrisk vård

Skriftlig fråga 2015/16:849 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-23
Överlämnad
2016-02-23
Anmäld
2016-02-24
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Nyligen sändes radioprogrammet Kaliber i vilket man tog upp situationen med sexuella övergrepp på unga kvinnor som behandlas inom psykiatrin. Oacceptabla förhållanden hade påvisats där kvinnor lämnades ensamma med män som tidigare begått sexuella övergrepp, där unga flickor fick sin behandling på vuxenavdelningar och där flickor med självskadebeteende inte fick erforderlig tillsyn.

Då ansvariga chefer konfronterades med de redovisade fallen lyftes som ursäkt fram bland annat att det saknades en policy för situationer där män förgrep sig på kvinnor som behandlades inom psykiatrin. Detta vittnar om ett oroande systemfel.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att kvinnor och unga flickor ska kunna få psykiatrisk vård utan att riskera sexuella trakasserier eller övergrepp?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:849 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/01400/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:849 av Betty Malmberg (M) Kvinnor i psykiatrisk vård

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att kvinnor och unga flickor ska kunna få psykiatrisk vård utan att riskera sexuella trakasserier eller övergrepp. Upprinnelsen till frågan är radioprogrammet Kalibers granskning av sexuellt våld inom psykiatrin. Jag har nyligen fått en liknande fråga från Bengt Eliasson (L).

Psykisk ohälsa är en av regeringens mest prioriterade frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Sedan flera år tillbaka avsätts betydande statliga resurser till kommuner och landsting genom årliga överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den överenskommelse som slutits för 2016 omfattar 845 miljoner. Syftet med överenskommelsen är att stimulera utvecklingsarbete och skapa bättre förutsättningar för lokala och regionala analyser av de utmaningar som respektive län står inför. Det handlar också om att identifiera behov och utvecklingsmål lokalt och regionalt samt att förbättra ungas psykiska hälsa. Analysen ska resultera i målsättningar på fem års sikt inom fem fokusområden och lokala eller regionala handlingsplaner för att nå målen. Här skapas unika möjligheter för målgruppsanpassade regionala satsningar.

Jag ser mycket allvarligt på de uppgifter som har framkommit i radioprogrammet Kalibers granskning. Det är, precis som frågeställaren framhåller, en grundläggande uppgift för samhället att skydda barn och vuxna mot alla former av sexuella kränkningar. Att säkerställa en god vård och garantera patientsäkerhet är i hög grad ett ledningsansvar som vilar på sjukvårdens huvudmän. Jag vill i detta sammanhang lyfta fram det stöd som Socialstyrelsen har tagit fram för att säkerställa en god kvalitet i vård och omsorg, nämligen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Brister i det systematiska kvalitetsarbetet ökar risken för att den typ av händelser som du pekar på kan uppstå. Det är därför av yttersta vikt att dessa bestämmelser hålls levande på alla nivåer i vården. Tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg fyller här en viktig roll, men det grundläggande ansvaret för att upprätthålla en hög medvetenhet om olika risker vilar på ansvariga ledningsfunktioner.

Vidare är det min bedömning att den långsiktiga utvecklingen av psykiatrin kan stimuleras genom det arbete som det nyligen inrättade Rådet för styrning med kunskap bedriver. Rådet behandlar strategiskt viktiga frågor som bidrar till att rätt kunskap når fram till huvudmän och profession på deras villkor.

Genom tillsättandet av en nationell samordnare inom området psykisk hälsa har regeringen skapat en funktion för att kontinuerligt identifiera och lyfta fram de utmaningar den psykiatriska vården står inför och lämna förslag på förändringar som kan bidra till ökad kvalitet.

Stockholm den 1 mars 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.