Kvalitetsregister avseende vården

Skriftlig fråga 2015/16:1057 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-04
Överlämnad
2016-04-05
Anmäld
2016-04-06
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

 

Nationella kvalitetsregister är systematiska verktyg som ger viktiga möjligheter att utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården. Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom vård och omsorg. De nationella registren kvalitetsgranskas och certifieras av den nationella styrgruppen för kvalitetsregister.

För närvarande finns det 96 nationella kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera statens och Sveriges Kommuner och Landstings satsning på de nationella kvalitetsregistren i enlighet med ett beslut av alliansregeringen den 10 oktober 2013. En samlad slutrapport ska redovisas till regeringen senast den 1 december 2017.

Moderaterna har lagt fram ett förslag om att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ges ytterligare ett särskilt uppdrag att se över hur staten kan stimulera och stödja en långsiktig satsning av nationella kvalitetsregister. Regeringen och dess stödpartner Vänsterpartiet har avvisat detta förslag i riksdagen.

Därtill finns det oroande uppgifter som gör gällande att det inte finns någon finansiering inför nästa år av de nationella kvalitetsregistren. Regeringen och ansvarigt statsråd bör tydliggöra regeringens intresse och värdera kvalitetsregistrens innebörd för vårdens utveckling, bland annat genom att belysa finansieringen. Detta är mycket oroväckande eftersom nationella kvalitetsregister i många fall är avgörande för att verksamheterna ska lära sig av gjorda erfarenheter och kunna systematiskt dra lärdom och nytta av dessa.

Ett utmärkt exempel på ett nationellt kvalitetsregister är arbetet med framtagande av kvalitetsregister inom hjärtsjukvården, Swedeheart. Detta register har byggts upp i samverkan mellan alla akutsjukhus i Sverige. Detta register har knutit samman hjärtsjukvården med den patientnära kliniska forskningen. Därtill är det världens enda kompletta nationella kvalitetsregister över hjärtsjukdomar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Gabriel Wikström följande:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta inom en snar framtid för att säkerställa de nationella kvalitetsregistrens dels kortsiktiga, dels långsiktiga finansiering, då det stärker välfärdens kvalitet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1057 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/02513/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1057 av Cecilia Widegren (M)

Kvalitetsregister avseende vården

Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta inom en snar framtid för att säkerställa de nationella kvalitetsregistrens dels kortsiktiga, dels långsiktiga finansiering.

De nationella kvalitetsregistren utgör en viktig tillgång för svensk hälso- och sjukvård och kan bidra till att skapa en mer effektiv och jämlik hälso- och sjukvård. Staten kommer att ta ett fortsatt ansvar för att förvalta den viktiga resurs som kvalitetsregistren utgör. För närvarande förs en dialog mellan staten och landstingen som syftar till att se över formerna för en långsiktig förvaltning av kvalitetsregistren, där finansieringen är en av flera viktiga frågor. Övriga centrala frågeställningar handlar om styrning, organisation, ansvarsfördelning, samt vad som kan göras för att öka nyttan av kvalitetsregistren och möta de utmaningar som finns.

Stockholm den 13 april 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.