Kvalitetsmätningar på det svenska vägnätet

Skriftlig fråga 2022/23:618 av Ulrika Heie (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-02
Överlämnad
2023-05-03
Anmäld
2023-05-04
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Varje vår aktualiseras läget på våra vägar i Sverige när tjällossning, framför allt i norr, bidrar till stora skador, vissa år värre än andra. En rapport från Svenskt Näringsliv visade för någon månad sedan att den totala underhållsskulden för infrastruktur är cirka 77 miljarder kronor, och den ökar. Regeringen har ökat resurserna på vägunderhåll i sin budget, men hur ska det bli mer än ord och bli till verkstad? 

Jag har då en fråga angående att Trafikverket upphör med mätning av kvalitet på svenska vägnätet. 

Sedan 2011 har Trafikverket genomfört kvalitetskontroller över tillståndet på det svenska vägnätet. En av dessa mätningar heter Mobil tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion på det statliga vägnätet inom Sverige. Genom dessa mätningar får Trafikverket, vägmarkeringsindustrin (entreprenörer, producenter) och politiker ett bra underlag kring vägnätets och vägmarkeringars skick både nationellt och regionalt. 

För att upprätthålla en bra kvalitet på vägnät och vägmarkeringar är det viktigt att det genomförs kontinuerliga mätningar, så att man får en översiktsbild av underhållsbehovet, kan se konsekvenser av åtgärder och kan prioritera investeringar där behovet är som störst. Den senaste mätningen av vägmarkeringarnas status genomfördes 2021. 

Den förra regeringen gav i oktober 2021 Trafikverket ett uppdrag att redogöra vilka krav som ställs på svenska väginfrastrukturen för att kunna införa självkörande fordon. I detta skulle man bland annat redovisa hur stor del av den statliga infrastrukturen som håller tillräckligt hög standard för självkörande fordon. I rapporten, som redovisades till regeringen mitten av 2022, pekade man bland annat på vikten av vägmarkeringar som stödjande funktion till bilarna, och man föreslog också en utökad underhållsstrategi för att möta framtidens krav från bilarna (Vägens stöd till automatiserade fordon, 2022:087). 

Regeringens budgetproposition innehöll en extra satsning på vägmarkering för att minska underhållsskulden. Det är då förvånande att Trafikverket nu har beslutat att upphöra med dessa mätningar och att det på så sätt blir svårare att få en överblick över statusen på det svenska vägnätet. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet och regeringen att uppdra till Trafikverket att återuppta mätningarna av kvaliteten på det svenska vägnätet, så att vi kan säkerställa ett bra beslutsunderlag för framtida infrastrukturplaner?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:618 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02407 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:618 av Ulrika Heie (C)
Kvalitetsmätningar på det svenska vägnätet

Ulrika Heie har frågat mig om jag och regeringen avser att uppdra till Trafikverket att återuppta mätningarna av kvaliteten på det svenska vägnätet, så att det kan säkerställas ett bra beslutsunderlag för framtida infrastrukturplaner.

Det är viktigt med ett väl fungerande underhåll av de statliga vägarna. Regeringen har därför genomfört satsningar på vägunderhåll i budgetpropositionen för 2023. Det skapar förutsättningar för att förbättra infrastrukturen och bl.a. stärka robustheten, höja standarden och öka tillgängligheten.

När det gäller tillståndsmätning av vägmarkeringar blev Trafikverkets tidigare upphandling överprövad. Ett domstolsbeslut resulterade i att myndigheten stod utan giltiga anbud. Trafikverket har således inte kunnat ingå avtal för att göra mätningar.

Till följd av det här avbrottet med att samla in mätdata uppger Trafikverket att de har intensifierat utvecklingsarbetet för tillståndsbedömning av vägmarkeringar. I det arbetet ska mätmetoder utvecklas som ger ett annat och bättre underlag för tillståndsbedömning och strategisk underhållsplanering för vägmarkeringar på det statliga vägnätet.

Det är viktigt att beslut om investeringar och underhåll av den statliga transportinfrastrukturen kan fattas utifrån väl underbyggda och pålitliga underlag. Jag kommer fortsatt att följa frågan.

Stockholm den 9 maj 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.