Kvaliteten i pedagogisk omsorg

Skriftlig fråga 2022/23:887 av Mats Wiking (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-01
Överlämnad
2023-08-02
Besvarad
2023-08-16
Sista svarsdatum
2023-08-16
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

En tidigare borgerlig regering införde pedagogisk omsorg som ett privat alternativ till den tidigare kommunala verksamheten dagbarnvårdare. För att få tillstånd att bedriva verksamhet har man blivit godkänd utifrån de allmänna råd som kom till i samband med tillkomsten av pedagogisk omsorg.

Tyvärr kom det in många lycksökare i branschen som såg till att tjäna pengar på att erbjuda en så kallad barnomsorg som ofta i tillsyn från kommunerna fick svidande kritik. De allmänna råden gav dock inte kommunerna tillräckligt med verktyg för att kunna dra in tillstånd när verksamheterna inte höll måttet. Exempel på kritik var personalens språkkunskaper och brist på pedagogisk insikt, som gjorde att barnen i verksamheterna inte fick den stimulans och kunskap som barn behöver för att så småningom klara skolstarten.

Den socialdemokratiska regeringen lade därför 2022 fram en proposition där man föreslog tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2023. 

Den nya lagen är nu tydlig med att huvudmannen för pedagogisk omsorg ska vara skyldig att förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet men också att se till att barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling ges detta.

Det är också tydligt att huvudmannen ska ge personalen möjlighet till kompetensutveckling och se till att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten. Lagen ger också kommunerna ett tydligare mandat att kunna dra in tillstånd för de huvudmän som inte längre uppfyller kraven för verksamheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Hur kommer statsrådet och regeringen att följa upp efterlevnaden av den nya lagen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:887 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/ 02313 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:887 av Mats Wiking (S)
Kvaliteten i pedagogisk omsorg

Mats Wiking har frågat mig hur jag och regeringen kommer att följa upp efterlevnaden av den nya lagen, dvs. de nya bestämmelserna i skollagen om tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen.

Den 1 januari 2023 infördes nya bestämmelser i skollagen (2010:800) som innebär tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen. Kraven innebär bl.a. att verksamheten ska förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet och att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten. Vidare ska kommunen efter ansökan pröva om en enskild ska godkännas som huvudman. För godkännande ska det krävas att den enskilde har insikt i och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt bedöms som lämplig. Efter godkännandet ska kommunen utöva tillsyn för att se att kraven fortlöpande är uppfyllda. Om den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande ska godkännandet kunna återkallas utan föregående föreläggande.

Alla barn och elever ska få en bra start i livet. Att bedriva utbildningsverk-samhet inom skolväsendet i Sverige innebär att man förvaltar samhällets förtroende för det uppdraget. Kommunerna är enligt skollagen ansvariga för tillsynen av pedagogisk omsorg. Statens skolinspektion är ansvarig för att granska hur en kommun uppfyller sitt tillsynsansvar.

Jag förväntar mig att både kommunerna och Skolinspektionen uppfyller sitt tillsynsansvar och ingriper om behov föreligger. Förtroendet att bedriva utbildningsverksamhet i Sverige ska endast ges till seriösa aktörer. Eftersom de nya bestämmelserna om enskilt bedriven pedagogisk omsorg relativt nyligen trätt i kraft är det för tidigt att säga vilka resultat de gett, men jag kommer att följa utvecklingen inom området.

Stockholm den 16 augusti 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.