Kunskap om mäns våld mot kvinnor

Skriftlig fråga 2022/23:597 av Carina Ödebrink (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-24
Överlämnad
2023-04-25
Anmäld
2023-04-26
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Många kvinnor lever i förhållanden med fysisk, psykisk och ekonomisk misshandel. För att fånga upp dessa utsatta kvinnor måste samhället bli bättre på att uppmärksamma våldsutsatta. Det handlar om vårdens personal men också om rättsväsendet och andra instanser.

För att förhindra våld men också förändra attityder och normer, både på individ- och strukturnivå, är kunskap om mäns våld mot kvinnor avgörande. Kunskap och diskussioner kring våld och normer är viktiga i skolan, vården, omsorgen och samhälls- och arbetslivet.

Det är vidare viktigt med specifik kunskap kopplade till olika yrkesgrupper och arbetsuppgifter.

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor började gälla 2017. En av målsättningarna är förbättrad kunskap och metodutveckling.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen införde ett examensmål när det gäller kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i högskoleförordningen den 1 juli 2018. Det omfattade utbildningar för fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, socionomexamen, sjuksköterskeexamen och tandläkarexamen. Den 1 januari 2019 infördes det även för tandhygienistexamen.

Universitetskanslersämbetet gjorde, på regeringens uppdrag, en uppföljande kartläggning 2022 som bland annat visade att det, jämfört med 2015, nu är betydligt vanligare med undervisning på detta område.

Regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck som ska gälla 2024–2026. Det är både välkommet och viktigt att arbetet fortsätter med oförminskad fart.

Jag vill därför fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att öka kraven på kunskaper och metodutveckling i ämnet inom utbildningar till yrken där man kan komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:597 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/01444 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:597 av Carina Ödebrink (S)
Kunskap om mäns våld mot kvinnor

Carina Ödebrink har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka kraven på kunskaper och metodutveckling i ämnet inom utbildningar till yrken där man kan komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor.

Arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel är viktigt. När det gäller högskoleutbildningars innehåll vill jag understryka att regeringen beslutar om de kunskapskrav för respektive examen som anges i examensbeskrivningarna i högskoleförordningen (1993:100). Universitet och högskolor bestämmer därefter om utformning och upplägg av utbildningarna utifrån dessa krav. Förändringar av utbildningens innehåll sker i första hand på lärosätenas eget initiativ i dialog med studenter och relevanta avnämare.

Sedan 2018 har Jämställdhetsmyndigheten ett regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare vid universitet och högskolor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppdraget ska bland annat genomföras i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid finns. Under 2023 erbjuder Nationellt centrum för kvinnofrid och Jämställdhetsmyndigheten ett högskolepedagogiskt processtöd till verksamma vid utbildningar som omfattas av examensmålet om kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Frågan berör förstås inte bara studenter. Den berör även de som redan är verksamma i yrken där man kan komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor. Där har arbetsgivare en viktig roll att spela, bland annat vad gäller kompetens- och metodutveckling.

Jag vill också nämna att Uppsala universitet har i uppdrag att bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. I det ingår att kontinuerligt analysera behovet av ny forskning. Universitetet ska samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i frågor som rör den kliniska verksamheten inom området. I detta ingår att stödja driften av en nationell stödtelefon.

Den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor gäller till och med 2026 och ett särskilt åtgärdsprogram för att intensifiera arbetet gäller för åren 2021–2023. Nästa steg för att säkerställa ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är att regeringen nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny nationell strategi. Regeringen arbetar också med ett nytt åtgärdsprogram som ska gälla för åren 2024–2026. I detta arbete ingår även hbtqi-personers och män och pojkars utsatthet för våld i nära relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Stockholm den 3 maj 2023

Mats Persson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.