Kunskap om EU

Skriftlig fråga 2015/16:744 av Margareta Cederfelt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-03
Överlämnad
2016-02-03
Anmäld
2016-02-04
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Enligt utredningen EU på hemmaplan är kunskapen om EU generellt mycket låg i Sverige. Svenska politiker och tjänstemän har enligt utredaren bristfälliga kunskaper. Kunskapen om hur beslut fattas inom EU är låg, vilket naturligtvis är problematiskt inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Bristande kunskap kan i värsta fall leda till att Sverige inte deltar aktivt i beslutsfattandet och därmed går miste om möjligheter till påverkan. En annan risk är att de bristande kunskaperna bidrar till att sprida rädsla och fördomar om EU.

Ett exempel på bristande kunskap som nämns av utredaren är att många av de tillfrågade trodde att EU-lagar sänds på remiss först efter beslut i Bryssel. En majoritet av kommunalt folkvalda säger att de kan för lite om EU för att prata med sin väljare om hur EU-lagstiftning påverkar kommunen. Inte heller kommunernas tjänstemän, lärare och journalister uppfattar sig ha tillräcklig kunskap om EU.

Ett annat exempel som utredaren nämner är att av de 60 svenska universitetslärare i statsvetenskap som fick frågan om de kunde namnge de lagstiftande församlingarna på EU-nivå (Europaparlamentet och ministerrådet) klarade inte 40 att ge rätt svar. Enligt utredningen präglas Sverige även av informationsbrist, mest beroende av att politiker och medierna som en konsekvens av kunskapsbrist undviker att lyfta EU-frågor.

De bristande kunskaperna om EU är ett demokratiskt problem som är mycket angeläget att betrakta seriöst. Kunskapen om EU behöver utan tvekan bli större.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kulturminister- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kunskapen om EU ska öka bland Sveriges befolkning i stort?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:744 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/002222/D

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:744 av Margareta Cederfelt (M) Kunskap om EU

Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kunskapen om EU ska öka bland Sveriges befolkning i stort.

Låt mig först understyrka att jag, liksom Margareta Cederfelt, anser att ökade kunskaper om EU är mycket angeläget ur ett demokratipolitiskt perspektiv. Regeringens demokratipolitiska vision är att alla människor ska känna delaktighet i demokratin på jämlika villkor. Min utgångpunkt och starka övertygelse är att samhället byggs av många människors engagemang. Vår demokrati ska präglas av att fler ska ha möjlighet att påverka de beslut som rör dem. EU är en central del av den svenska demokratin och detta gäller självfallet också beslut som fattas på EU-nivå. Genom många människors engagemang och delaktighet på alla beslutsnivåer kan vår demokrati stärkas. Mot den bakgrunden är kunskap om EU och dess institutioner en grundläggande förutsättning för individens möjligheter till insyn, delaktighet och inflytande i de politiska processer som berör den egna vardagen.

Regeringen verkar på flera sätt för att främja delaktigheten för olika aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas på EU-nivå. Inom ramen för demokratipolitiken avsätts t.ex. medel till EU:s program Ett Europa för medborgarna 2014–2020 som syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare genom projekt som bedrivs av det civila samhällets aktörer. Ett annat exempel är utbildning av lärare till s.k. EU-skolambassadörer och av skolledare som har pågått sedan 2009 inom ramen för ett partnerskap mellan kommissionen, Europaparlamentet och regeringen i syfte att öka kunskapen om EU. Samtidigt är min bedömning att ytterligare åtgärder för att öka allmänhetens kunskap om EU kan vara befogade.

Jag har mot den bakgrunden mottagit betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) och de förslag på åtgärder som där presenteras. Förslagen är viktiga för vårt arbete framåt. Som kultur- och demokratiminister vill jag göra vad jag kan för att inom mitt ansvarsområde främja demokratisk delaktighet. Regeringen kommer så snart som möjligt att skicka betänkandet på remiss. Regeringen kommer som sig bör avvakta remissvaren varefter det faller på mig och regeringen att bereda förslagen och bedömningarna vidare. Jag ser fram emot att så småningom återkomma med konkreta förslag på åtgärder i dessa viktiga frågor.

Stockholm den 10 februari 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.