kulturlokaler

Skriftlig fråga 2004/05:1920 av Pedersen , Peter (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-06-21
Besvarad
2005-07-04
Besvarad
2005-07-05
Anmäld
2005-09-13
Svar anmält
2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 21 juni

Fråga 2004/05:1920

av Peter Pedersen (v) till finansminister Pär Nuder om kulturlokaler

En rad kulturverksamheter, som exempelvis Teater Galeasen och Folkkulturcentrum, har lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. I detta fall är Stockholms kommun hyresvärd och har förstahandskontrakt med Statens fastighetsverk. Sedan länge har det stått klart att fastigheterna är nedgångna och måste renoveras. Detta ser ut att leda till att Skeppsholmens karaktär av kulturellt centrum förändras, eftersom de nuvarande verksamheterna inte har råd att betala de hyror som renoveringarna drar med sig. Ett exempel är en hyra som höjs från 800 till 2 500 kr per kvadratmeter.

En reflexion som ligger mycket nära till hands blir: Går det inte att göra mer varsamma renoveringar med resultat att de nya hyrorna blir möjliga för kulturverksamheterna att betala?

Min fråga till finansminister Pär Nuder blir:

Är ministern beredd att ta något initiativ för att möjliggöra att Fastighetsverkets lokaler på Skeppsholmen och på andra håll i landet även i fortsättningen blir tillgängliga för hyresgäster av den typ som ovannämnda kulturverksamheter utgör?

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1920 besvarad av

den 4 juli

Svar på fråga 2004/05:1920 om kulturlokaler

Finansminister Pär Nuder

Peter Pedersen har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att möjliggöra att Statens fastighetsverks lokaler på Skeppsholmen och på andra håll i landet även i fortsättningen blir tillgängliga för hyresgäster som bedriver viss kulturverksamhet som exempelvis Teater Galeasen och Folkkulturcentrum.

I dag hyr Stockholms kommun, Kulturförvaltningen, för Teater Galeasen och Folkkulturcentrums räkning, 3 415 kvadratmeter och dessa hyresgäster betalar ca 800 kr/m2.

Statens fastighetsverk ska enligt förordningen om Statens fastighetsförvaltning ta ut marknadsmässig hyra. Hyran är beroende av lokaltyp, standard och läge. Hyran är dessutom beroende av renoveringskostnaden såtillvida att om marknadshyra inte täcker Fastighetsverkets kostnader kan verket inte genomföra renoveringen. Fastighetsverket som har erfarenhet av andra liknande projekt har bedömt att hyresnivån på 2 500@3 000 kr/m2 är rimlig. Ett antal jämförbara lokaler med marknadshyreskontrakt finns för vissa hyresgäster på Skeppsholmen.

Fastighetsverket har bedömt att de aktuella byggnaderna är i så dåligt skick att det i princip bara går att återanvända stomme, fasad och tak. Alla installationer måste bytas ut. I samband med en så omfattande renovering bör också lokalerna anpassas efter verksamheternas behov och med dagens krav på brandsäkerhet och tillgänglighet.

Fastighetsverket har upplyst mig om att verket har efterfrågat Kulturförvaltningens lokalprogram och kravspecifikationer för de verksamheter som de vill hyra lokaler för efter en renovering.

Peter Pedersen anger också att renoveringen kan leda till att Skeppsholmens karaktär av kulturellt centrum förändras, eftersom de nuvarande verksamheterna inte har råd att betala de hyror som renoveringen drar med sig.

Statens fastighetsverks uppgift är bland annat att förvalta det nationella kulturarvet. Jag har fullt förtroende för att Statens fastighetsverk förvaltar statens egendomar på bästa sätt och är inte orolig för att Skeppsholmen ska förlora sin ursprungliga karaktär.

Enligt uppgifter jag har fått har en kontakt tagits mellan Statens fastighetsverk och Stockholms kommun.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.