Till innehåll på sidan

Kulturföretagares villkor

Skriftlig fråga 2020/21:960 av Lotta Finstorp (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-12-10
Överlämnad
2020-12-11
Anmäld
2020-12-14
Svarsdatum
2020-12-28
Sista svarsdatum
2020-12-28
Besvarad
2020-12-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

På regeringens hemsida står att läsa: ”... 400 miljoner kronor, ska användas på samma sätt som det krisstöd till arrangörer de fördelades i våras som kompensation för uteblivna intäkter då evenemang blivit inställda eller skjutits upp.” och ”Fördelningen är gjord utifrån erfarenheten av de stöd som delades ut under våren och sommaren och med utgångspunkt i situationen för kulturlivet.”

Därför är det anmärkningsvärt att avslag motiveras med att kulturföretagare har sökt hos fel instans. Hur ska företagaren veta att hen sökte krisstöd hos ”fel instans” när hen sökte och blev beviljad stöd i våras hos just Kulturrådet? Naturligtvis borde information givits direkt till den som ansöker om att ansökan ska skickas till annan myndighet denna gång!

Åtskilliga kulturföretagare berättar om dålig information och omotiverade avslag samtidigt som den ekonomiska krisen i sektorn ökar för varje dag. Därför är behovet av stöd betydligt mycket större i dag efter att de har varit förvägrade att bedriva verksamhet sedan i mitten av mars.

Kulturens ekosystem krackelerar, och problemen förvärras när nya förutsättningar plötsligen ges och förändrar förutsebarheten. Ett exempel är företag som professionellt arrangerar körsångsevent, som inte längre räknas som kulturevenemang.

Därför lyder min fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att krisstödet ska komma näringsidkare i kultursektorn till handa som avsett?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:960 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2020/21:960 av Lotta Finstorp (M) Kulturföretagares villkor

Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder som regeringen avser vidta för att krisstödet ska komma näringsidkare i kultursektorn till handa som avsett.

Under våren och sommaren tillfördes nära en miljard till kulturen i olika krisstöd. Under hösten så har ytterligare ett omfattande stödpaket på 1,6 miljarder avsatts till kulturen för 2020. I budgeten för 2021 avsätts en extra miljard till kulturlivet, för att stötta och bidra till dess återhämtning och nystart under 2021. Det var och är historiskt stora satsningar.

En rad aktörer har fördelat krisstöd för att säkerställa att vi i fortsättningen ska ha ett levande kulturliv, bl.a. Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Regeringens målsättning har varit att skyndsamt få ut medlen till de kulturaktörer, kulturskapare och kulturverksamheter runt om i landet som fortsätter att drabbas hårt ekonomiskt av coronapandemin. Det tycks vara så att alla bidragsgivande aktörer, i enlighet med intentionen, lyckas med att fördela stöden före årsskiftet.

Statens kulturråd har utifrån förordningar och riktlinjer fördelat medel i form av två parallella krisstöd till kulturen, dvs. stöd för inställda och uppskjutna evenemang samt stöd för särskilda behov i kulturlivet. Söktrycket har varit stort och synliggjort att behoven av stöd inom kultursektorn är fortsatt väldigt stora.

Regeringen har tagit fram dessa krisstöd för att möta de akuta behov som finns inom kultursektorn. Flera av de aktörer som krisstödet vänder sig till brukar i vanliga fall inte söka den här typen av offentliga stöd. I den senaste bidragsomgången har exempelvis flera teknikleverantörer samt företag som arbetar med infrastrukturen inom kulturbranschen beviljats krisstöd. De bidragsfördelande aktörerna har samverkat nära just för att underlätta för de sökande att hitta rätt bland stöden, bland annat genom en omfattande supportverksamhet. Naturligtvis är det av största vikt att de bidragsfördelande aktörerna är så tydliga som möjligt i kommunikationen om kriterierna för dessa stöd.

Kulturaktörer har också kunnat söka andra krisstöd. Flera av regeringens stöd till näringsliv och företagande – som t.ex. korttidspermittering, omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omställningsstöd, tillfällig nedsättning av social- och egenavgifter samt möjligheten att få anstånd med skatteinbetalningar – har också riktats mot aktörer inom kulturområdet. Regeringen har tillsammans med riksdagen även stärkt det generella statsbidraget till regioner och kommuner med 26 miljarder kronor under 2020 22,5 miljarder kronor år 2021. Även dessa medel kan användas till kulturverksamheter.

Det nyligen införda skärpta förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än åtta personer innebär ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för många aktörer inom det redan utsatta kulturlivet. Regeringen kommer självklart att se över behovet av förstärkta stöd till kulturen med anledning av dessa skärpta restriktioner.

Läget i samhället och därmed även i kultursektorn förändras från vecka till vecka. Regeringen följer utvecklingen löpande och har en tät dialog med berörda aktörer i kultursektorn. Regeringens åtgärder måste självklart samspela med situationen i samhället och kulturlivets aktuella förutsättningar och i det syftet är dialogen med kultursektorn avgörande. Naturligtvis tar vi med oss de erfarenheter som gjorts utifrån tidigare fördelade stöd. Ett kontinuerligt arbete görs för att säkerställa att stöden är träffsäkra och ändamålsenliga och identifiera eventuella behov av justeringar.

Stockholm den 28 december 2020

Amanda Lind

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.