Krafttag mot hedersrelaterade brott

Skriftlig fråga 2015/16:667 av Roger Haddad (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-21
Överlämnad
2016-01-22
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Nyligen presenterade Brottsförebyggande rådet, BRÅ, sin statistik för 2015. Bland annat kunde myndigheten visa att under året hade 46 polisanmälningar gjorts som rör äktenskapstvång samt vilseledande äktenskapsresa.

Liberalerna ser mycket allvarligt på de hedersrelaterade brotten. Under alliansregeringens tid har vi medverkat till den skärpta lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap samt fullmaktsäktenskap som trädde i kraft år 2014. Räknar vi från lagens ikraftträdande den 1 juli 2014 och fram till slutet av 2015 har 65 polisanmälningar gjorts. Hittills har 52 ärenden lagts ned av åklagare.

Ett år efter det nya regelverket kan man också konstatera, utifrån BRÅ:s rapport, att inte ett enda fall gått till åtal och därmed inte heller någon dom.

Det är oerhört viktigt att en straffskärpning från samhällets sida också leder till att fler uppmuntras att anmäla den här typen av allvarliga brott, men det är lika viktigt att personer kan åtalas och lagföras för de brott de begått. Ska de brottsutsatta känna tillit och stöd av samhället är det viktigt att förövarna ges en konsekvens. Detta underlag – att inget ärende lett till åtal – måste granskas och analyseras.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att den nämnda lagstiftningen ska ge önskad effekt i rättsväsendets arbete mot hedersvåld och förtryck?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:667 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/00613/

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:667 av Roger Haddad (L) Krafttag mot hedersrelaterade brott

Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att lagstiftningen mot barn- och tvångsäktenskap samt fullmaktsäktenskap ska ge önskad effekt i rättsväsendets arbete mot hedersvåld och förtryck.

Regeringen tar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, däribland barn- och tvångsäktenskap, på största allvar. Bekämpning av hedersrelaterad brottslighet förutsätter både relevant lagstiftning och myndighetssamverkan. Hedersrelaterade brott är ofta svårutredda på grund av bevissvårigheter. Det kan vidare vara svårt att förmå de drabbade att medverka i en brottsutredning och de inblandade personerna kan ha hunnit lämna landet. En rad åtgärder har genomförts på senare år i syfte att förebygga och bekämpa dessa brott samt för att utveckla samverkan mellan berörda myndigheter.

För att ytterligare stärka arbetet mot hedersrelaterade brott har Polismyndigheten i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med transnationella ärenden där det finns misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck, äktenskap mot den egna viljan eller barnäktenskap. Polismyndigheten ska även göra en bedömning av om det finns behov av fortsatta åtgärder på området och, om så är fallet, lämna en redogörelse för dessa åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj. Vidare avser regeringen att låta utvärdera de lagändringar som gjordes 2014 för att stärka skyddet mot ofrivilliga äktenskap. Det finns även ett pågående arbete med att kriminalisera stämpling till äktenskapstvång. Jag följer utvecklingen noga och är beredd att vid behov överväga ytterligare åtgärder för att skydda barn och unga i Sverige mot barn- och tvångsäktenskap.

Stockholm den 3 februari 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.