Krafttag mot barnäktenskap

Skriftlig fråga 2015/16:652 av Richard Jomshof (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sveriges Radios Ekot presenterade den 18 januari en granskning som gör gällande att minst ett 70-tal av de barn som anlände till Sverige i fjol var gifta när de kom. Granskningen är dock endast gjord i sex av landets ankomstkommuner, vilket troligen innebär att siffran är betydlig högre än så.

Det framkommer dessutom att i endast en kommun, närmare bestämt Göteborg, är det praxis att sära på makar om barnäktenskap upptäcks mellan ett barn och en vuxen. I andra kommuner väljer man i stället att låta barnen bo tillsammans med den vuxna person som barnet är gift med, detta trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag.

Med anledning av vad jag här framför undrar jag följande:

 

Anser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att det ska vara tillåtet med barnäktenskap i Sverige? Vidare undrar jag om ministern anser att det ska vara tillåtet för svenska myndigheter att bryta mot svensk lagstiftning på området samt om ministern kommer att agera i frågan.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:652 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00511/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:652 av Richard Jomshof (SD) Krafttag mot barnäktenskap

Richard Jomshof har frågat mig om jag anser att det ska vara tillåtet med barnäktenskap i Sverige. Han har också frågat mig om jag anser att det ska vara tillåtet för svenska myndigheter att bryta mot svensk lagstiftning på området och om jag kommer att agera i frågan.

I Sverige tillåter vi inte att barn ingår äktenskap. Jag önskar att denna hållning kunde få gälla oavsett var i världen barnet lever. Vi kan dock inte åstadkomma en sådan förändring genom svensk lagstiftning. Det vi kan göra i Sverige är att säkerställa att barn som befinner sig här får det skydd och det stöd de behöver.

Regeringen tar arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap på största allvar. Sedan den 1 juli 2014 är det inte längre tillåtet för barn att i något fall ingå äktenskap i Sverige. Vid samma tidpunkt stärktes också både det civilrättsliga och det straffrättsliga skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap som ingåtts i utlandet. Det bedrivs även ett viktigt arbete på myndighetsnivå för att förebygga sådana äktenskap och för att hjälpa utsatta barn och unga.

Ett barn som söker asyl i Sverige tillsammans med en vuxen som inte är förälder eller motsvarande hanteras som ett ensamkommande barn, även barn som ingått äktenskap före ankomsten till Sverige. Socialtjänsten har ett ansvar att utreda och bedöma vad varje enskilt ensamkommande barn har för behov av insatser och var och hur barnet ska bo. Ett ensamkommande barn ska inte bo tillsammans med en vuxen partner, om inte socialtjänsten har gjort en annan bedömning i det enskilda fallet. Jag utgår ifrån att socialtjänsten följer lagen i placeringen av ensamkommande barn. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag inrättat en svarstelefon för att stödja socialtjänsten. Det är bra och ger bättre möjligheter till en likvärdig bedömning.

Som jag tidigare uttalat så kommer vi att låta utvärdera 2014 års lagändringar. Vidare pågår ett arbete med att kriminalisera stämpling till äktenskapstvång. I övrigt följer regeringen noga utvecklingen och är beredd att vid behov överväga de ytterligare åtgärder som kan behövas för att skydda alla barn och unga i Sverige mot barnäktenskap.

Stockholm den 27 januari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.