Körkort

Skriftlig fråga 2015/16:798 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-12
Överlämnad
2016-02-14
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

I dag är körkort ett direkt krav för många jobb. Svenskt Näringsliv uppger att sex av tio arbetsgivare kräver B-körkort. Samtidigt saknar nästan sex av tio unga arbetslösa körkort på grund av de höga utbildningskostnaderna. Situationen kan beskrivas som ett moment 22: För att få ett jobb behöver många unga körkort, men för att ha råd till detta behövs ett jobb. En lösning på problemet kan vara att se över möjligheten att införa körkortsundervisning inom vissa gymnasieprogram. Det skulle kunna bidra till en ökad anställbarhet.

Flera kommuner har insett problematiken och har infört körkortsundervisning i olika former. Regeringsrätten har dock i en dom den 20 november 2009, mål nr 3832-3834-08, fastställt att det inte är möjligt att bedriva körkortsutbildning inom ramen för gymnasieskolans kurser, förutom i de program som ger behörighet som yrkesförare.

Regeringsrätten menar att körkortsmoment avseende behörighet B återfinns i gymnasieutbildning endast som ett nödvändigt inslag för att uppnå behörighet som yrkesförare. Körkortsteori med eller utan körkortslektioner är inte en utbildning som ryms inom gymnasieskolan annat än i de utbildningar på fordonsprogrammet och motsvarande utbildningar som leder fram till behörighet som yrkes- eller anläggningsförare.

Detta är inte tillräckligt. SKL framhöll behovet av en lagändring redan 2012, och vi har stora matchningsproblem på arbetsmarknaden. Flera kommuner ser till och med ut att i dag medvetet eller omedvetet bryta mot reglerna på grund av att behovet av ungdomar med körkort är stort.

Jag vill därför fråga statsrådet följande:

 

Tänker statsrådet ta några initiativ för att göra det möjligt för ungdomar att få körkortsundervisning på gymnasiet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:798 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Dnr U2016/00631/SF

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:798 av Lars Mejern Larsson (S) Körkort

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att göra det möjligt för ungdomar att få körkortsundervisning på gymnasiet.

Inom ramen för dagens utbildningar i gymnasieskolan finns det möjlighet att få kunskaper motsvarande körkortsbehörighet B (personbil) inom bygg- och anläggningsprogrammet och vissa ytterligare körkortsbehörigheter inom fordons- och transportprogrammet. Vidare har Gymnasieutredningen (U 2015:01) i uppdrag att ta ställning till om det ska vara möjligt att ta C-körkort på bygg- och anläggningsprogrammet. Utredningens uppdrag ska redovisas senast den 31 oktober 2016.

För närvarande pågår inget arbete inom Regeringskansliet för att ungdomar inom andra program i gymnasieskolan ska kunna få körkortsundervisning. Frågan om huruvida åtgärder bör vidtas för att fler unga ska ha råd att kunna ta körkort är under fortsatt beredning inom Regeringskansliet.

Stockholm den 24 februari 2016

Aida Hadzialic

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.