Till innehåll på sidan

Konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden

Skriftlig fråga 2022/23:846 av Zinaida Kajevic (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-07
Överlämnad
2023-07-09
Besvarad
2023-07-21
Svarsdatum
2023-07-21
Sista svarsdatum
2023-07-24
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I maj publicerade Konkurrensverket en analys av energimarknaden inom ramen för rapporten Konkurrens i kristider. Rapporten syftar till att belysa konkurrensaspekter vid olika typer av samhällskriser och betonar att åtgärder som företag och upphandlande myndigheter vidtar under kristider inte får leda till sämre konkurrens på lång sikt.

Till skillnad från andra marknader finns det ingen konkurrens på fjärrvärmenätet. Den som bor inom ett fjärrvärmeområde och önskar använda just fjärrvärme som uppvärmningskälla har ingen möjlighet att välja mellan olika aktörer då nätet ägs av ett och samma bolag

De marknader där det råder ett naturligt monopol omfattas i regel av en prisreglering från samhällets sida för att säkerställa att priserna hålls på skäliga nivåer. Men på svensk fjärrvärmemarknad kan företagen fritt sätta sina priser. Det lämnar fjärrvärmekunder, såväl hushåll som företag, i en utsatt situationen med litet eller inget inflytande över det pris de betalar för sin uppvärmning.

De företag som höjer sina fjärrvärmepriser har en lagstadgad skyldighet att motivera höjningen för sina kunder. I de fall misstanke finns om otillåten överprissättning kan Konkurrensverket utreda förhållandena kring prisökningen.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern och regeringen vidta för att stärka konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:846 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/03676 KN2023/03677 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på frågorna 2022/23:846 och 2022/23:847 av Zinaida Kajevic (S) Konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden och prissättningen på fjärrvärmemarknaden

Zinaida Kajevic har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen ämnar vidta för att stärka konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden och om regeringen planerar att gå vidare med Konkurrensverkets rekommendation om en utredning av fjärrvärmemarknadens prissättningsmodell.

Frågorna ställs bl.a. mot bakgrund av Konkurrensverkets rapport Energimarknaden – konkurrens i kristider som publicerades i maj, i vilken det rekommenderas att frågan om direkt reglering av, eller åtminstone tillsyn över, fjärrvärmepriserna utreds på nytt.

Rysslands invasion av Ukraina har haft stor påverkan på energimarknaderna. Privatpersoner och industrin pressas av höjda energipriser och regeringen arbetar intensivt för att hantera situationen.

Fjärrvärmesektorn är en viktig del av det svenska energisystemet och i den rådande situationen är det av största vikt att fjärrvärmebolagen agerar ansvarsfullt. Regeringen följer utvecklingen på fjärrvärmemarknaden noga och jag välkomnar att frågeställaren och även Konkurrensverket uppmärksammar frågan om prissättningen på denna marknad. Konkurrensverkets rapport bereds för närvarande inom Regeringskansliet och jag vill inte föregå resultatet av detta arbete.

Stockholm den 21 juli 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.