Till innehåll på sidan

Konsekvenser för ekologiskt jordbruk av förbud mot gödsellukt

Skriftlig fråga 2015/16:1196 av Daniel Bäckström (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-10
Överlämnad
2016-05-12
Anmäld
2016-05-13
Svarsdatum
2016-05-18
Sista svarsdatum
2016-05-18
Besvarad
2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

I en interpellation med Sven-Erik Bucht om myndighetskrav som försvårar rationellt lantbruk debatterades att allt fler lantbrukare får avslag på att gödsla stallgödsel på grund av lukt. Under debatten hänvisade Bucht till klimat- och miljöministern, då han inte kunde svara på hur förbudet kommer att påverka den ekologiska produktionen, klimatet och miljön.

I reglerna från Jordbruksverket finns riktlinjer på att bonden ska ta hänsyn till luktolägenheter genom att gödsla efter väder och vind. Trots detta beslutar olika länsstyrelser i landet att förbjuda gödsling på helgdagar, vilket innebär att det inte går att bedriva ett normalt jordbruk.

Jordbruksverkets anvisningar om lukt vid gödselspridning (Gödsel och miljö 2014) förklarar följande: Att sprida innan nederbörd, ta hänsyn till vindriktning och sprida under koncentrerade perioder är andra sätt att minska risken för luktolägenheter. Åtgärder som minskar ammoniakförlusterna vid spridning minskar i regel även lukten. 

Trots att lantbrukare vidtagit åtgärder genom att stämma av med kommunen och de närboende får bönderna inte gödsla på helgdagar. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har i två fall fastställt att spridning av organiska gödselmedel ska ske under så få och koncentrerade perioder som möjligt. Således får spridning inte ske under lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar.

Att motivera, som rätten gör, med att bonden inte får sprida gödsel på helgdagar är inte att motverka olägenheter för människors hälsa och miljön – det handlar snarare om att man måste ta hänsyn till väder och vind (naturförhållanden) för att inte påverka människors hälsa och miljön.

Eftersom ekologisk produktion gynnar klimat och miljö är det bekymmersamt att regeringen vill försvåra denna typ av livsmedelsproduktion genom att låta förbjuda gödsling på helgdagar. Ett fundament i ekologisk produktion är att använda stallgödsel när man gödslar. Denna möjlighet försvinner när lantbrukarna nu inte kan styra sin produktion utifrån naturfenomen som väder och vind.

Vidare är det oroande att regeringen anser det rimligt att alla bönder ska överklaga till mark- och miljödomstolen för att få gödsla på helgdagar och dag före helgdag. Det är olyckligt att klimat- och miljöministern inte vill förbättra förutsättningarna för ekologisk produktion och ett hållbart jordbruk. I stället tvingas svenska lantbrukare ägna sig åt byråkratiska och juridiska processer för att ens kunna bedriva sitt jordbruk, vilket kan bli ödesdigert för lantbrukets framtid.

 

Vilka åtgärder avser klimat- och miljöministern att vidta för att lantbrukare ska kunna gödsla med stallgödsel efter väderförhållanden och på så sätt säkerställa det ekologiska jordbrukets överlevnad?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1196 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/03483/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1196 av Daniel Bäckström (C) Konsekvenser för ekologiskt jordbruk av förbud mot gödsellukt

Daniel Bäckström har frågat vilka åtgärder klimat- och miljöministern avser att vidta för att lantbrukare ska kunna gödsla med stallgödsel efter väderleksförhållanden och på så sätt säkerställa det ekologiska jordbrukets överlevnad. Frågan har överlämnats till mig.

Jag vill inleda mitt svar med att ännu en gång understryka vad som gäller enligt de s.k. allmänna hänsynsreglerna. Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra och motverka olägenheter för människors hälsa och miljön. Skyldigheten gäller för alla och gäller enligt 2 kap. 7 § i den utsträckning som det inte kan anses vara orimligt att uppfylla dem.

Om det behövs för människors hälsa och miljön, kan det i ett enskilt ärende som gäller tillståndsprövning av djurhållning eller som gäller ett anmälningsärende, ställas upp villkor om lagring och spridning av gödsel. Vilka eventuella villkor som bör ställas är någonting som måste avgöras i det enskilda fallet och utifrån de lokala förhållandena. Jordbruksverkets vägledningsmaterial ”Gödsel och miljö 2014” ger en allmän vägledning om vilka regler som gäller och hur lantbrukaren bör och kan handla för att uppfylla de allmänna hänsynsreglerna.

I mitt tidigare interpellationssvar till Daniel Bäckström framhöll jag också att det inte är upp till mig som landsbygdsminister att uttala mig om ifall ett eller flera villkor i enskilda beslut från länsstyrelserna eller mark- och miljödomstolen är rimliga. Det gäller förstås oberoende av om det är ett beslut gentemot ett företag som bedriver konventionell eller ekologisk produktion.

Slutligen vill jag framhålla att jag håller med Daniel Bäckström om att det är viktigt att det finns goda förutsättningar för den ekologiska produktionen eftersom det bidrar till att uppnå vissa miljömål, men även så att den marknadspotential och efterfrågan på ekologiska livsmedel som finns kan utnyttjas. Bra och enkla regler är en förutsättning för en ökad produktion och positiv utveckling av jordbruket och den ekologiska produktionen. Regeringen fortsätter därför att verka för detta i arbetet inom EU. Den vikt som regeringen lägger vid ekologisk produktion uttrycks också i satsningen i landsbygdsprogrammet på i snitt 600 miljoner kronor per år.

Stockholm den 18 maj 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.