Konkurser av småföretag

Skriftlig fråga 2022/23:702 av Daniel Vencu Velasquez Castro (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-23
Överlämnad
2023-05-23
Anmäld
2023-05-24
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Föregående år var ett dystert år för småföretag. 2022 var året då störst antal konkurser noterades bland småföretag på tio år. Regeringen lovade att ett högkostnadsskydd mot de höga elpriserna skulle vara på plats den 1 november, men så blev det inte. Utöver de höga elpriserna har höga räntor, höjda livsmedelspriser och en hög inflation bidragit till småföretagens ökade kostnader.

En stor del av jobben skapas inom det småskaliga näringslivet, men med högre kostnader riskeras nu tusentals jobb om regeringen inte agerar. 16 159 jobb försvann från svensk arbetsmarknad när tusentals företag gick i konkurs förra året, och nu behöver småföretagen att regeringen agerar för att rädda jobben.

Hittills har regeringen inte aviserat en enda åtgärd för att stötta de småföretag som med allt högre priser riskerar att gå i konkurs. Följden av det kan bli en djupare lågkonjunktur där vi även går miste om entreprenörer som på olika sätt bidrar till ett bättre samhälle.

Därför frågar jag energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stödja de småföretag som till följd av höga elpriser, höjda livsmedelspriser, höga räntor och en hög inflation behöver säga upp personal och står inför konkurs?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:702 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/ 03187 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:702 av Daniel Vencu Velasquez Castro (S) Konkurser av småföretag

Daniel Vencu Velasquez Castro har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stödja de småföretag som till följd av höga elpriser, höjda livsmedelspriser, höga räntor och en hög inflation behöver säga upp personal och står inför konkurs.

Vi är i regeringen väl medvetna om de utmaningar som både hushåll och företag, inte minst små företag, står inför i dag på grund av ett osäkert ekonomiskt läge. Det är ingen tvekan om att energikrisen, höga räntor och inflationsläget påverkat och påverkar många svenska företag genom ökade kostnader och vikande efterfrågan. En prioriterad uppgift för regeringen i det här läget är att lätta på trycket för hushåll och företag utan att driva på inflationen ytterligare.

De höga elpriserna är en viktig orsak till höjt kostnadsläge och pressande omständigheter för såväl hushåll som företag. Regeringen har sedan krisens start sjösatt en rad åtgärder för att mildra konsekvenserna för både jobb och företag. Det handlar både om långsiktiga insatser för att stärka energitillgången och om stöd till elintensiva företag för att stötta och underlätta för företagen med anledning av de höga elpriserna under vintern. Ansökningsperioden för elstödet till elintensiva företag öppnade den 6 mars 2023 och för att göra det möjligt för fler företag att ansöka om elstödet har ansökningsperioden nyligen förlängts till den 18 juni 2023. Många av dessa företag har fram till elprisuppgången varit livskraftiga samtidigt som de verkar på en global marknad och har små möjligheter att höja priset till sina kunder. Därtill har regeringen den 8 maj fattat beslut om reglerna för ytterligare ett elstöd till företag och organisationer i elområde 3 och 4.

För att minska risken för likviditetsproblem för företag som i grunden är sunda och livskraftiga har möjligheterna för företag att tillfälligt få anstånd med inbetalning av skatt också utökats. Utökningen innebär bland annat att den bortre tidsgränsen för anstånden har flyttats från den 12 februari till den 12 september 2023 och att anstånd även får beviljas för redovisningsperioder som infallit under april-juni 2022. Anstånd med inbetalning av avdragen preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter kan beviljas för högst tolv månader, i stället för nio månader som gällt tidigare. Detsamma gäller moms för företag som redovisar moms månads- eller kvartalsvis. Företag som redovisar moms årsvis får även i fortsättningen skjuta upp två års moms. Vidare har regeringen beslutat om ett extra servicebidrag till dagligvarubutiker i serviceglesa områden på 25 miljoner kronor 2023.

När hushållens marginaler minskar påverkas också många små företag genom vikande efterfrågan. De insatser regeringen genomför för att stötta hushållen förväntas också bidra till att hålla upp efterfrågan och därmed gagna även företagen.

Stockholm den 31 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.