Till innehåll på sidan

Kompetensförsörjningen i kött- och charkindustrin

Skriftlig fråga 2022/23:653 av Åsa Eriksson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-11
Överlämnad
2023-05-11
Anmäld
2023-05-12
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

År 2017 gav riksdagen ett brett stöd till propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104). Ett av målen i strategin är att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige. I strategins vision ingår att livsmedelsföretagare ska bidra till sysselsättning både i städer och på landsbygden för personer med ursprung både i Sverige och i andra länder och med stor spridning i ålder, kön och tidigare erfarenheter. Det anges explicit i visionen att det ska vara enkelt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens till livsmedelskedjans olika sektorer och kompetensbehovet tillfredsställs (prop. 2016/17:104, s. 19).

Eftersom kompetensfrågan är kritisk gav den socialdemokratiskt ledda regeringen Kött- och Charkföretagen, som en del i livsmedelsstrategins andra handlingsplan, i uppdrag att inventera kött- och charkbranschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar.

När jag nyligen besökte en av landets största livsmedelsproducenter, Hilton Foods i Västerås, blev jag bestört över deras budskap: Läget för kompetensförsörjningen inom kött och chark är akut. Utbildningar för slaktare och styckare läggs ned. Branschen är beroende av personal från bemanningsföretag samt utländsk arbetskraft. Det saknas möjlighet till kompetensutveckling för redan anställda i branschen.

Så är tydligen läget samtidigt som långtidsarbetslösheten är hög och den borgerliga regeringen skär ned på antalet platser inom yrkesutbildningarna.

Jag vill därför ställa följande fråga till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

Vilka åtgärder tänker ministern och regeringen vidta för att fler arbetslösa ska kunna gå yrkesutbildningar och erbjudas anställning inom kött- och charkindustrin?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:653 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/ 00 727 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:653 Kompetensförsörjningen i kött- och charkindustrin av Åsa Eriksson (S)

Åsa Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen tänker vidta för att fler arbetslösa ska kunna gå yrkesutbildningar och erbjudas anställning inom kött- och charkindustrin.

Kompetensförsörjningen ställer krav på samspel mellan flera olika parter. Gymnasie- och vuxenutbildningen utgör stommen när det gäller utbildning av arbetskraft. De lagändringar som i år träder i kraft när det gäller dimensioneringen av den gymnasiala utbildningen syftar bl.a. till att stärka den reguljära utbildningens betydelse för kompetensförsörjningen. Arbetsmarknadsutbildningen är ett viktigt komplement till den reguljära utbildningen och bidrar till kompetensförsörjningen. Arbetsförmedlingen har i flera års tid haft uppdraget att öka volymerna i arbetsmarknads-utbildningen.

Arbetsförmedlingen har i sin upphandling av arbetsmarknadsutbildning ett nationellt perspektiv, men tar även hänsyn till det lokala utbildningsutbudet och till den lokala och regionala arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har för närvarande en upphandlad arbetsmarknadsutbildning med inriktning mot slaktare och styckare. Utbildningen bedrivs till stora delar på plats hos rekryterande företag, och avropas först när en eller flera arbetsgivare har uttryckt ett rekryteringsbehov. Utbildningen varierar därför i omfattning. Det finns, enligt Arbetsförmedlingen, i dag kapacitet att utbilda betydligt fler personer, men utmaningen är att hitta arbetsgivare med rekryteringsbehov och lämpliga kandidater till utbildningen.

Jag är medveten om att branschorganisationen Kött- och charkföretagen ser stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen och sedan en tid tillbaka inte är helt nöjda med Arbetsförmedlingens bidrag i sammanhanget.

Det är dock inte lämpligt att politiken går in och detaljstyr vad och hur en myndighet upphandlar. Arbetsmarknadsdepartementet har haft en dialog med Arbetsförmedlingen om de utmaningar branschen ser. Arbetsförmedlingen har i dessa kontakter informerat om att myndigheten har en löpande dialog med Kött- och charkföretagen.

Allmänt sett kan också konstateras att faktorer som arbetsmiljö, lön och villkor i övrigt har betydelse för i vad mån en viss bransch eller ett visst yrke förmår attrahera och behålla arbetskraft.

Stockholm den 17 maj 2023

Johan Pehrson –

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.