Till innehåll på sidan

Kompetensförsörjning i regeringens strategi för norra Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:657 av Linus Sköld (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-11
Överlämnad
2023-05-11
Anmäld
2023-05-12
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

I norra Sverige växer redan nu framtidens gröna industrier fram. Vi ser bland annat en utveckling av fossilfritt stål, batteritillverkning och framställning av grön vätgas. Det här är en utveckling som den tidigare socialdemokratiska regeringen jobbade hårt för att den skulle ske, och den underlättades också genom politiska beslut. Nya och utvecklade branscher bidrar till fler jobb, en starkare ekonomi och en bättre välfärd.

Det högerkonservativa regeringsunderlaget verkar nu efter valet också se möjligheterna med den gröna industriella revolutionen i norra Sverige. I samband med starten av Sveriges ordförandeskap i EU meddelade den högerkonservativa regeringen att den ska ta fram en strategi för norra Sverige. Detta presenterades genom en debattartikel i Dagens industri den 11 januari 2023. Det angavs då att strategin kommer vara holistisk långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen. De områden som skulle beröras i strategin var energi, gruvor, kompetensförsörjning, samhällsservice, bostad, infrastruktur och samverkan.

Nu har det gått över fyra månader sedan debattartikeln skrevs. Trots att regeringens företrädare påstod sig se ett stort behov av yrkesutbildningar, högskoleutbildningar och vuxenutbildningar har de lagt fram budgetar som har inneburit minskningar av de anslag som finansierar dessa utbildningsplatser jämfört med förra årets nivåer. Regeringens företrädare påstod också att de tänker förvalta omställningsstudiestödet så att den som vill omskola sig mitt i livet för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden ska ha möjlighet att göra det. Samtidigt underlåter regeringen att utöka CSN:s förvaltningsanslag så att myndigheten har kapacitet att administrera stödet utan att det går ut över handläggningen av andra studiestöd.

Än så länge har regeringen inte visat sig villig att gå vidare med den strategi för norra Sverige som skisseras i DI-artikeln. Det vore dock bra för norra Sverige om regeringen agerade enligt vad den skisserar i sin debattartikel från januari.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till utbildningsminister Mats Persson:

När avser ministern att återkomma med förslag till att bygga ut antalet utbildningsplatser för vuxna respektive till att förvalta omställningsstudiestödet så att det får avsedd effekt?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:657 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/01639 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:657 av Linus Sköld (S)
Kompetensförsörjning i regeringens strategi för norra Sverige

Linus Sköld har frågat mig när jag avser att återkomma med förslag till att bygga ut antalet utbildningsplatser för vuxna respektive till att förvalta omställningsstudiestödet så att det får avsedd effekt.

Det finns en gyllene möjlighet för norra Sverige att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer som kan gynna nordligaste Sverige, hela landet och i förlängningen hela Europa. Regeringen avser därför att ta fram en samlad långsiktig strategi för att främja den gröna nyindustrialiseringen.

När det gäller förslag till att bygga ut antalet utbildningsplatser för vuxna föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2023 att anslaget för statligt stöd till vuxenutbildning ökar med 400 000 000 kronor för 2023. Detta ger kommunerna ekonomiska förutsättningar att erbjuda utbildningsplatser för ytterligare 7 400 personer under 2023. Regeringen föreslår även förstärkningar av yrkeshögskolan i syfte att utöka antalet platser inom befintliga utbildningar samt för att möjliggöra beslut om nya korta utbildningar, kurser och kurspaket. För detta ändamål har regeringen föreslagit ett tillskott om 70 000 000 kronor vilket motsvarar omkring 950 utbildningsplatser under 2023.

Hur behovet av utbildning kommer att utvecklas framöver vet vi inte i dagsläget, men regeringen följer givetvis utvecklingen noggrant för att bedöma behoven under kommande år.

När det gäller omställningsstudiestödet inför regeringen det precis på det sätt som aviserades i propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (prop. 2021/22:176), som med stor majoritet antogs av riksdagen. Propositionen utgår i sin tur från den överenskommelse som träffats med parterna. Att regeringen inför reformen på det sätt som aviserades i propositionen innebär att stödet införs stegvis på så sätt att medel för stödet tillförs och skalas upp efter hand för att vara fullt utbyggt till 2026. Det innebär också att Centrala studiestödsnämnden (CSN) har tillförts omfattande medel för utveckling och administration, för att säkerställa att omställningsstudiestödet kan fungera som avsett. Regeringen följer nu löpande hur reformen genomförs och har en nära dialog med CSN och parterna om hur införandet fortlöper.

Det är många som ansöker om omställningsstudiestöd – vilket naturligtvis är positivt – men handläggningstiderna är tyvärr alltför långa. Här vill jag poängtera att CSN bedriver ett omfattande och ambitiöst arbete med att förbättra handläggningen. Att rekrytera ny personal för handläggning av stödet tar dock tid och handläggningstiderna behöver kortas omgående. Regeringen bedömer att effektiviseringar och omprioriteringar inom CSN:s verksamhet är det mest effektiva sättet att minska handläggningstiderna på kort sikt.

Regeringen har därför nyligen gett CSN i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, till exempel genom effektiviseringar eller omprioritering av resurser från andra delar av myndighetens verksamhet. Myndigheten ska redovisa hur arbetet fortlöper månadsvis till Utbildningsdepartementet. CSN:s uppdragsredovisningar kommer att ge oss en fördjupad bild över vad som kan göras inom befintliga ramar och hur medelsbehovet ser ut framöver. Jag ser ingen anledning att förekomma dessa redovisningar.

Stockholm den 24 maj 2023

Mats Persson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.