Till innehåll på sidan

Kompensation till lantbrukare för merkostnader till följd av försenade EU-ersättningar

Skriftlig fråga 2015/16:632 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-15
Överlämnad
2016-01-18
Anmäld
2016-01-19
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Utbetalningarna från Jordbruksverket av EU-ersättningarna till svenska jordbrukare för 2015 är försenade, vilket beror på att Jordbruksverket och regeringen – som är ytterst ansvarig för landets myndigheter – inte har inte varit tillräckligt förberedda.

Under 2015 har både EU:s jordbrukspolitik och reglerna för jordbruksstöd reformerats, vilket borde ha gjort regeringen och Jordbruksverket uppmärksamma på behovet av extra beredskap för att kunna hantera utbetalningarna av EU-ersättningarna. Tekniska problem på Jordbruksverket lär vara en huvudförklaring bakom förseningarna. Men det är orimligt att den part som har skött sina åtaganden – det vill säga lantbrukarna som har lämnat sina uppgifter i tid – nu ska drabbas av regeringens och dess myndigheters brister.

Det är särskilt olyckligt med tanke på den svåra situation som många svenska lantbrukare och speciellt mjölkbönderna i Sverige befinner sig i. Många lantbrukare och mjölkbönder hotas i dag av likviditetskris och många tvingas lösa detta med lån. I samtliga fall medför det olägenheter och kostnader för de berörda.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet och regeringen att kompensera lantbrukarna för olägenheterna och merkostnaderna som uppstår till följd av de försenade utbetalningarna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:632 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/00417/JM

Dnr N2016/00418/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:632 av Jonas Jacobson Gjörtler (M) Kompensation till lantbrukare för merkostnader till följd av försenade EU-ersättningar och fråga 2015/16:633 av Jonas Jacobson Gjörtler (M) Möjlighet till tidigare utbetalningar av EU-ersättningar till lantbrukare för år 2016

Jonas Jacobson Gjörtler har frågat mig om jag och regeringen avser att kompensera lantbrukarna för olägenheterna och merkostnaderna som uppstår till följd av de försenade utbetalningarna samt om jag avser att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att EU-ersättningarna

till svenska lantbrukare för år 2016 inte kommer att försenas och samtidigt se över möjligheterna att betala ut ersättningarna tidigare.

Låt mig inleda med att uttrycka min förståelse för den situation som många mjölkbönder befinner sig i. Jag är väl medveten om att EU-stöden är viktiga för lantbrukarna och jag beklagar att jordbrukarstöden för 2015 betalas ut senare jämfört med tidigare år.

Sverige har under flera år kunnat betala ut merparten av jordbrukar-stöden redan i december månad det innevarande stödåret. Enligt EU-regelverket kan utbetalning av EU-stöd till jordbruket ske ända fram till sista juni nästkommande år och för vissa stöd ännu senare. För flera stöd inom landsbygdsprogrammet finns ingen tidsgräns för utbetalning av 2015 års stöd.

När det gäller frågan om kompensation till lantbrukarna på grund av att utbetalningarna inte görs vid samma tidpunkt som tidigare år så saknas stöd för att sådan kompensation ska utgå eftersom utbetalningarna genomförs inom de tidsramar som föreskrivs i EU-reglerna.

Det är Statens jordbruksverks ansvar att genomföra utbetalningarna och att betala ut stöden så tidigt som EU:s regelverk medger. År 2015 var ett speciellt år då Statens jordbruksverks arbete med de nya it-systemen som krävs för de nya stödformerna försenades bland annat på grund av sena besked om tolkningar av regler från EU-kommissionen. Det har varit stora reformer och en utdragen process bland annat för att få det svenska landsbygdsprogrammet godkänt av EU-kommissionen. Trots detta kunde merparten av gårdsstödet och miljöersättningar för bete och vall betalas ut i december 2015. Jag räknar med att situationen för de nya stöd som infördes år 2015 kommer att vara under kontroll under stödåret 2016.

Dessutom avser Sverige att påbörja diskussioner med EU-kommissionen och andra medlemsländer om möjligheter och eventuella behov av undantagsregler för att möjliggöra förskott på direktstöden utifrån samma principer som gäller för miljöersättningarna och kompensations-stödet.

Stockholm den 27 januari 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.