Till innehåll på sidan

Kommunernas vetorätt vid nyetablering av vindkraft

Skriftlig fråga 2015/16:802 av Maria Malmer Stenergard (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-12
Överlämnad
2016-02-15
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

I regleringsbrevet för Statens energimyndighet för år 2016 kan man läsa att myndigheten, tillsammans med Naturvårdsverket, har fått i uppdrag att följa upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats i kommunerna. Man skriver vidare att om myndigheterna bedömer att det finns behov av åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen så ska de föreslå sådana åtgärder, inklusive författningsförslag. I sammanhanget nämns att enligt miljöbalken krävs i dag kommunernas tillstånd för att nya vindkraftverk ska få uppföras.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga klimat- och miljöministern:

Är ministern beredd att ta bort det kommunala vetot för nyetablering av vindkraft?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:802 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00420/R

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:802 av Maria Malmer Stenergard (M) Kommunernas vetorätt vid nyetablering av vindkraft

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag är beredd att ta bort det kommunala vetot för nyetablering av vindkraft.

Ledamoten ställer frågan med hänvisning till att Statens energimyndighet i sitt regleringsbrev för år 2016 har fått i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket följa upp och analysera hur planerings- och tillstånds-processen vid etablering av vindkraft utvecklats i kommunerna. I upp-draget skrivs vidare att om myndigheterna bedömer att det finns behov av åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen så ska de föreslå sådana åtgärder, inklusive författningsförslag.

För att få tillstånd att uppföra vindkraftverk krävs enligt 16 kap. 4 § miljöbalken att den kommun som verken ska uppföras i tillstyrker etableringen. Bestämmelsen tillkom i samband med att den så kallade dubbelprövningen av vindkraftsanläggningar avskaffades den 1 augusti 2009. En tillståndspliktig vindkraftsanläggning prövades tidigare enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. Ändringen syftade till att få en snabbare och enklare process från projektering till genomförande inför en planerad kraftigt utökad vindkraftsanvändning.

Statens energimyndighet gjorde under 2014 en uppföljning av hur det förändrade regelverket påverkade vindkraftetableringar och fann att det finns en rad oklarheter kring bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, vilket resulterat i att bestämmelsen tillämpas på olika sätt och därför innebär en osäkerhetsfaktor i planeringsprocessen för vindkraft. Mot denna bakgrund utarbetade Statens energimyndighet, i samråd med Naturvårdsverket och med deltagande från Sveriges Kommuner och Landsting, en vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk. Syftet med vägledningen, som antogs i februari 2015, är att underlätta och effektivisera tillståndsprocessen genom att ge rekommendationer om hur kommunal tillstyrkan enligt
16 kap. 4 § miljöbalken bör tillämpas. Vägledningen ska utgöra ett stöd för kommuner, prövningsmyndigheter och projektörer. Syftet är också att åstadkomma en mer enhetlig och förutsebar tillämpning av bestämmelsen.

Regeringen anser att det finns skäl att följa upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats efter att vägledningen om kommunal tillstyrkan tagits fram och om osäkerheterna för vindkraftsaktörerna har minskat. Mot denna bakgrund gavs det i inledningen nämnda uppdraget till Statens energimyndighet och Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 juni 2017.

Huruvida det är aktuellt ta bort kravet på att den kommun som ett vindkraftverk ska uppföras i tillstyrker etableringen kan regeringen ta ställning till först efter att myndigheterna rapporterat sitt uppdrag.

Stockholm den 24 februari 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.