Till innehåll på sidan

Kommunernas svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn

Skriftlig fråga 2015/16:677 av Mikael Cederbratt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-25
Överlämnad
2016-01-25
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 22 januari rapporterade Socialstyrelsen att många kommuner har stora svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. En fördjupad kartläggning visar till exempel att 43 av 50 tillfrågade kommuner inte har tillräckliga möjligheter att följa upp placeringarna.

I slutet av förra året uppgav 186 kommuner, via länsstyrelserna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att de hade haft allvarlig eller kritisk påverkan på socialtjänsten som helhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att förbättra kommunernas förutsättningar för att bättre klara av arbetet med de ensamkommande barnen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:677 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00642/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:677 av Mikael Cederbratt (M) Kommunernas svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn

Mikael Cederbratt har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att förbättra kommunernas förutsättningar för att bättre klara av arbetet med de ensamkommande barnen.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder under de senaste månaderna med anledning av flyktingsituationen, inte minst när det gäller det höga antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige.

Den 28 januari beslutade regeringen att ge Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny modell för anvisning av ensamkommande barn till kommunerna, i syfte att få ett jämnare mottagande och att skapa så goda planeringsförutsättningar som möjligt för kommunerna. Den nya modellen kommer att vara tydligare och mer förutsägbar för kommunerna. Migrationsverket ska börja tillämpa modellen senast den 1 april i år.

Den 1 januari i år infördes det i socialtjänstlagen en ny boendeform för barn och unga i åldern 16-20 år. Syftet med åtgärden är att förbättra kommunernas förutsättningar att placera barn och unga, inklusive ensamkommande barn, utifrån individens behov.

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag:

att göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn,

att revidera kunskapsstödet till socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn,

att ta fram ett målgruppsanpassat utbildningsmaterial till jour- och familjehem som tar emot ensamkommande barn,

att utreda behovet av kunskapsstöd för personal på stödboende och HVB i arbetet med målgruppen ensamkommande barn och unga och vid behov påbörja framtagande av relevant stöd,

att inrätta en svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från och ge stöd till kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande situationen,

samt att initiera och samordna informationsinsatser nationellt om familjehem, jourhem och god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Syftet är att synliggöra behovet och öka kunskapen om vad uppdragen innebär för att säkra tillgången till bland annat familjehem.

I budgetpropositionen för 2016 gjordes flera satsningar för att förbättra kommunernas förutsättningar för mottagandet. Schablonersättningen för asylsökande barns skolgång såväl som schablonersättningen per nyanländ som tas emot i en kommun höjdes med 50 procent den 1 januari i år. Socialtjänstens barn- och ungdomsvård har fått utökade resurser med 250 miljoner kronor per år under perioden 2016–2019.

Dessutom har regeringen betalat ut 8,33 miljarder som engångsbelopp till Sveriges kommuner för att hantera den rådande flyktingsituationen och för att minska trycket på den kommunala ekonomin. Medlen avses även täcka kostnader som förväntas uppstå 2016.

Jag vill också understryka att regeringen har och kommer att fortsätta ha en nära dialog med kommunerna, länsstyrelserna, Migrationsverket och övriga myndigheter.

Stockholm den 3 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.