Till innehåll på sidan

Kommunens tillsyn över fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Skriftlig fråga 2022/23:634 av Rose-Marie Carlsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-04
Överlämnad
2023-05-05
Anmäld
2023-05-09
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Skolinspektionen har tillsyn över den kommunala verksamheten när det gäller förskola och enskild pedagogisk omsorg, EPO. Min erfarenhet av Skolinspektionens tillsyn är att den till största del görs på huvudmannanivå.

När det gäller den fristående verksamheten är det kommunen som ansvarar för tillsynen, och Skolinspektionen granskar hur kommunen utövar sitt tillsynsansvar.

Den kommunala tillsynens kvalitet och inriktning varierar över landet, inte minst beroende på bland annat kommunens storlek och erfarenhet av att utöva tillsyn.

Tillsynen gäller huruvida huvudmannen följer skollag, läroplan och kommunens riktlinjer. Finns det brister ska huvudmannen ges möjlighet att rätta till bristerna, men det är alltid huvudmannen som ansvarar för sin verksamhet.

Att kommunernas tillsynsansvar fungerar är en viktig del i arbetet att kvalitetssäkra dessa verksamheter. Om kvaliteten brister kan det få mycket stora konsekvenser för de barn som är helt beroende av verksamheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att säkerställa att de kommunala huvudmännen utövar sitt tillsynsansvar på ett bra sätt? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:634 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)


Svar på fråga 2022/23:634 av Rose-Marie Carlsson (S)
Kommunens tillsyn över fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Rose-Marie Carlsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att de kommunala huvudmännen utövar sitt tillsynsansvar på ett bra sätt.

Alla barn och elever ska få en bra start i livet. Att bedriva utbildningsverk-samhet inom skolväsendet i Sverige innebär att man förvaltar samhällets förtroende för det uppdraget. Kommunerna är enligt skollagen ansvariga för tillsynen av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Statens skol-inspektion är ansvarig för att granska hur en kommun uppfyller sitt tillsynsansvar.

Den 1 januari 2023 infördes nya bestämmelser i skollagen som innebär tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen. Kraven innebär bl.a. att verksamheten ska förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet och att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten. Vidare ska kommunen efter ansökan pröva om en enskild ska godkännas som huvud-man. För godkännande ska det krävas att den enskilde har insikt i och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt bedöms som lämplig. Efter godkännandet ska kommunen utöva tillsyn för att se att kraven fortlöpande är uppfyllda. Om den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande ska godkännandet återkallas utan föregående föreläggande.

Regeringen gav Skolinspektionen i uppdrag den 24 november 2022 att utarbeta ett stödmaterial för kommunernas ägar- och ledningsprövning i enlighet med vad som angavs i propositionen Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem (prop. 2021/22:157). Sedan tidigare finns även ett stödmaterial tillgängligt på Statens skolverks webbplats. Materialet syftar till att stödja kommuners tillsyn av fristående förskolor och innehåller både exempel på beslut och mallar till olika typer av dokument som kan användas vid en tillsyn. Tillsyn av enskild pedagogisk omsorg och fristående förskolor kan ofta genomföras på i huvudsak samma sätt.

Jag förväntar mig att både kommunerna och Skolinspektionen uppfyller sitt tillsynsansvar och ingriper om behov föreligger. Förtroendet att bedriva utbildningsverksamhet i Sverige ska endast ges till seriösa aktörer. Eftersom det bara gått några månader sedan de nya bestämmelserna i skollagen avseende enskilt bedriven pedagogisk omsorg trädde i kraft är det för tidigt att säga vilka resultat de gett. Det är också för tidigt att utvärdera hur kommunerna använt sig av det stödmaterial som Skolinspektionen tagit fram. Min förhoppning är att stödets tillgänglighet och pedagogiska disposition ska bidra till en bred användning och vara ett stöd i kommunernas tillsyn.

Stockholm den 16 maj 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.