kommentarmaterial om utvecklingssamtal

Skriftlig fråga 2000/01:1321 av Ask, Beatrice (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-06-01
Anmäld
2001-06-06
Besvarad
2001-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 30 maj

Fråga 2000/01:1321

av Beatrice Ask (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommentarmaterial om utvecklingssamtal

Den 21 juni förra året gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram ett kommentarmaterial kring utvecklingssamtal och skriftlig information till föräldrar och elever. Skriften skulle innehålla information om lagstiftningen och redovisa goda exempel på hur skriftlig information kan användas för att ge en nyanserad och framåtsyftande bild av elevens studieutveckling.

Bakgrunden var den diskussion som bl.a. förts i riksdagen om hur skriftlig information får se ut. Statsrådet uttalade då att "det finns så många bra idéer på det här området som förtjänar att föras vidare" samt "min uppfattning är att det finns stort utrymme för att använda skriftlig information på ett konstruktivt sätt som komplement till utvecklingssamtalen, utan att det handlar om att sätta betyg."

Nu visar det sig att Skolverket inte ämnar genomföra uppdraget.

Vilka konkreta åtgärder tänker skolministern vidta för att regeringsuppdraget ska fullföljas och konkreta exempel tas fram?

Svar på skriftlig fråga 2000/01:1321 besvarad av

den 13 juni

Svar på fråga 2000/01:1321 om kommentarmaterial om utvecklingssamtal

Statsrådet Ingegerd Wärnersson

Beatrice Ask har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag tänker vidta för att regeringsuppdraget till Statens skolverk om ett kommentarmaterial om utvecklingssamtal och skriftlig information ska fullföljas och konkreta exempel tas fram.

Det regeringsuppdrag om ett kommentarmaterial om utvecklingssamtal och skriftlig information, som Skolverket fick i juni 2000, redovisades den 15 januari 2001. Skolverket överlämnade då ett kommentarmaterial med bakgrund och information om gällande bestämmelser om utvecklingssamtal och skriftlig information. Materialet, som har tryckts och distribuerats till samtliga berörda skolor är avsett att användas av skolorna för information till elever och föräldrar. Skolverket har informerat om materialet i nyhetsbrev och på hemsidan.

Skolverket kommer i augusti att presentera ett kompletterande material med exempel på hur skolor av olika karaktär arbetar med utvecklingssamtal och skriftlig information. Materialet kommer bl.a. att innehålla intervjuer med elever, föräldrar och lärare.

I augusti kommer dessutom Skolverket att öppna en interaktiv webbplats på skoldatanätet. Här ska förskollärare och lärare, föräldrar, elever m.fl. under minst ett läsår kunna ta del av olika skolexempel, få information samt diskutera varandras erfarenheter. Skolverket kommer senare att göra en sammanställning av frekventa frågor och visa på intressanta exempel utifrån det material som kommer in till webbplatsen.

Beatrice Ask hävdar att Skolverket inte ämnar genomföra uppdraget. Jag anser att Skolverket redan har utfört en del av uppdraget och jag utgår ifrån att återstående delar kommer att presenteras i augusti. Jag finner därför ingen anledning att nu vidta några ytterligare åtgärder.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.