Kastrup som svenskt flygnav

Skriftlig fråga 2015/16:1157 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-26
Överlämnad
2016-04-27
Anmäld
2016-04-28
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Nyligen presenterade regeringens utredare Anders Sundström sina slutsatser beträffande framtiden för Bromma flygplats. Under presentationen talade Sundström sig varm för Arlanda och dess betydelse och beskrev Stockholm som Sveriges nav mot världen.

Sundström beskrev det som ett problem att människor i Sydsverige använder Köpenhamn och Kastrup som huvudsaklig flygplats och nav mot omvärlden. Resonemanget är bakvänt på många sätt.

Öresundsregionen, både på svensk och på dansk sida, är en viktig tillväxtregion och står för drygt en fjärdedel av den totala bruttonationalprodukten i Sverige och Danmark.

Kastrup – Nordeuropas största flygplats – har en viktig roll i detta och är således, sett till vilka som nyttjar den, inte bara en dansk flygplats utan också en mycket viktig svensk flygplats. Ungefär en tredjedel av personalen på flygplatsen är dessutom svensk.

Det betyder att det bör ligga i varje svensk regerings intresse att säkerställa att Kastrup även framöver fortsätter ha en stark ställning, eftersom det vore bra för Sverige.

Uttalandet från Anders Sundström får naturligtvis stå för honom, men är inte unikt. Både offentliga företrädare och näringslivsrepresentanter ger emellanåt uttryck för liknande uppfattningar och ger därmed intryck av att snarare representera Mälardalen än hela Sverige.

Det får dock inte råda några tveksamheter om hur regeringen förhåller sig i dessa viktiga frågor. Det är mycket viktigt att regeringen inte medverkar till aktiviteter som syftar till att försvaga Kastrup.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Hur ser statsrådet på Kastrups roll som ett viktigt flygnav för Sydsverige framöver, och på vilket sätt är statsrådet beredd att i Sverige och i internationella sammanhang verka för att Kastrup behåller sin starka ställning?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1157 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/03116/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1157 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Kastrup som svenskt flygnav

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig hur jag ser på Kastrups roll som ett viktigt flygnav för Sydsverige framöver och på vilket sätt jag är beredd att i Sverige och i internationella sammanhang verka för att Kastrup behåller sin starka ställning.

Jag delar Jonas Jacobsson Gjörtlers uppfattning att Kastrup spelar en viktig roll bl.a. för tillgängligheten för människorna och näringslivet i Öresundsregionen och delar av Sydsverige.

När det gäller att i Sverige och internationella sammanhang verka för att Kastrup ska behålla sin starka ställning så anser jag att det i första hand är en fråga för Danmark och danska intressen.

Jag vill nämna att det inom Regeringskansliet pågår ett arbete med att ta fram en svensk flygstrategi. I det sammanhanget ingår även att göra bedömningar om flygets och flygplatsernas betydelse för både den långväga inrikes och den internationella tillgängligheten.

Samtidigt vill jag peka på att en av insatserna i regeringens exportstrategi är att det statliga turist- och investeringsfrämjandet ska stödja arbetet som utförs främst av Swedavia med att attrahera fler direkta flyglinjer till Sverige.

Stockholm den 2 maj 2016

Anna Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.