Kärnkraftens framtid

Skriftlig fråga 2015/16:855 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-22
Överlämnad
2016-02-24
Anmäld
2016-02-25
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

I början av året meddelade det statliga energibolaget Vattenfall att hela den svenska kärnkraften kan komma att stängas ned om inte den rödgröna regeringen skrotar effektskatten. Samtidigt som elpriset faller straffbeskattar regeringen kärnkraften, trots att det är en klimatneutral energikälla.

Kärnkraften står fortfarande för en stor del av svensk energiproduktion. Svensk exportindustri är beroende av en trygg elförsörjning. Den nuvarande politiken skapar osäkerhet för svenska företag och försämrar därmed Sveriges konkurrenskraft. Inte minst riskerar effektskatten att slå extra hårt mot jobben utanför våra storstäder. Billig energi behövs om pappers-, stål- och verkstadsindustrin ska fortsätta att skapa jobb i hela Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att effektskattens inverkan på svensk energiförsörjning är positiv för Sveriges konkurrenskraft som industrination och därmed bidrar till att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:855 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2016/00535/Ee

Miljö- och energidepartementet

Energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:855 av Edward Riedl (M) Kärnkraftens framtid

Edward Riedl har frågat mig om jag gjort det ställningstagandet att effektskattens inverkan på svensk energiförsörjning är positiv för Sveriges konkurrenskraft som industrination och därmed bidrar till att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Utgångspunkten för frågan är mycket viktig, nämligen industrins och samhällets behov av en trygg elförsörjning. Jag kan försäkra Edward Riedl att jag är väl medveten om de farhågor som lyfts angående kärn-kraften lönsamhet och att jag noggrant följer frågan. Detta ämne är också viktigt i de samtal som förs inom ramen för Energikommissionens arbete. Vad gäller effektskatten så kan jag dock konstatera att den funnits under en rad av år och att den höjts – både den nuvarande och den tidigare moderatledda regeringen.

I Energikommissionens arbete ingår allt ifrån att se över förutsätt-ningarna för de enskilda kraftslagen till att genomlysa hela marknadens utformning. Alla de stöd, skatter och regler som hänger samman med energisystemet är uppe för diskussion inom ramen för Energi-kommissionen.

Vår viktigaste uppgift inom ramen för Energikommissionen är att skapa en bred politisk uppgörelse som långsiktigt säkrar Sveriges elförsörjning på ett sätt som gynnar såväl den svenska industrin och svenska hushåll som miljön och klimatet. Regeringen avser att diskutera med övriga partier i Energikommissionen hur detta kan genomföras.

Stockholm den 2 mars 2016

Ibrahim Baylan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.