Kapacitetsbrist på grund av reserverad el

Skriftlig fråga 2022/23:711 av Sanna Backeskog (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-23
Överlämnad
2023-05-25
Anmäld
2023-05-26
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Företag med stort energibehov har i olika delar av landet blivit nekade anslutning till elnätet på grund av kapacitetsbrist. Det finns givetvis olika anledningar till den rådande kapacitetsbristen. Ett av problemen har varit att det har skett en stor ökning av större datacenteretableringar. Ytterligare en anledning är att stora industrier och företag i dag har möjligheten att reservera kraft i elnätet för eventuella expanderingar. Där behöver det ske förändringar, både i form av ökad transparens och i form av reglering av i vilken omfattning sådana reservationer kan göras.

Den nuvarande strukturen och ordningen ger inte kommunen möjligheten att se över hur mycket reservationer som finns i elnätet och inte heller av vem. Detta är ett stort bekymmer, inte minst i Gävleborg. Flera kommuner vittnar om att de måste tacka nej till stora elintensiva företag som vill etablera sig i länet. Det innebär alltså att kommunerna också tvingas tacka nej till tusentals jobb. Arbetstillfällen som är synnerligen viktiga för Gävleborg.

Arbetet för att åtgärda kapacitetsbrist behöver ske skyndsamt, med hög energi och på flera fronter. En viktig komponent i det arbetet är att se över ovan beskrivna bekymmer med reserverad el. För tillväxten, jobben och framtidstron. 

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är: 

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet med kapacitetsbrist som uppstår på grund av reserverad el, exempelvis genom att förändra storbolagens möjlighet att kostnadsfritt reservera kraft för en eventuell expandering eller genom att öka kommunernas insyn i frågan?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:711 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)


Svar på fråga 2022/23:711 av Sanna Backeskog (S)
Kapacitetsbrist på grund av reserverad el

Sanna Backeskog har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet med kapacitetsbrist som uppstår på grund av reserverad el, exempelvis genom att förändra storbolagens möjlighet att kostnadsfritt reservera kraft för en eventuell expandering eller genom att öka kommunernas insyn i frågan.

Jag gör tolkningen att Sanna Backeskogs fråga avser de turordningsregler som gäller vid förfrågningar om anslutning eller utökning av abonnemang hos nätföretag som resulterar i att nätkapacitet reserveras.

Kapacitetsbristen i elnäten, anslutningsköer och nätföretagens kundprocesser är frågor som har belysts i flera olika utredningar de senaste åren. I regleringsbrevet för 2022 gav den förra regeringen Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att se över hanteringen av förfrågningar om nyanslutning och utökat abonnemang och affärsverket redovisade uppdraget den 24 januari 2023.

I sin rapport (KN2023/02468) konstaterar Svenska kraftnät att dagens hantering är ändamålsenlig men att den kan förbättras. Utmaningen med dagens process ligger i att hantera konflikter och beroenden på ett effektivt sätt tillsammans med anslutande parter och Svenska kraftnät kommer därför att vidta ett antal åtgärder för att förbättra processen.

Regeringen är angelägen om att tilldelning av kapacitet sker på ett effektivt sätt och följer utvecklingen noga. Svenska kraftnäts rapport bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Jag vill emellertid tillägga att oavsett utformningen av turordningsregler och effekttilldelning så behöver vi ett robust kraftsystem som kan leverera el till konkurrenskraftiga priser. Därför lägger regeringen om energipolitiken för att möjliggöra den gröna omställningen och en ökad elektrifiering. Det kräver ökad takt i utbyggnationen av elsystemet beträffande såväl elnät som elproduktion.

Stockholm den 31 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.