kampsporter på lika villkor

Skriftlig fråga 2004/05:1283 av Pedersen, Peter (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-03-21
Anmäld
2005-03-22
Besvarad
2005-03-31
Svar anmält
2005-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 21 mars

Fråga 2004/05:1283

av Peter Pedersen (v) till vice statsminister Bosse Ringholm om kampsporter på lika villkor

Proffsboxning i Sverige är förbjudet i lag sedan 1970. Efter många och långa turer beslutade riksdagen 2001 att begära att regeringen skulle tillsätta en förutsättningslös utredning om proffsboxning och andra kampsporter. Utredningens betänkande Kampidrott i fokus (SOU 2003:24) kom 2003 och här föreslogs bland annat att förbudet mot proffsboxning skulle upphävas och att alla kampsporter skulle regleras utifrån en tillståndsgivning. Därefter har processen stannat upp med hänvisning till att Regeringskansliet bereder frågan, främst avseende lämplig tillståndsgivare.

Nu förbereds en så kallad K 1-gala i Globen i Stockholm. I denna kampidrott tillåts både sparkar och slag mot huvud och kropp och utövarna kan vinna på knockout. Denna kampidrott är inte förbjuden enligt svensk lag. Det innebär att till exempel proffsboxare kan matchas mot varandra i en K 1-gala utan att begå lagbrott, men däremot inte i en boxningsmatch! Detta är en situation som är svår att förklara eller försvara.

Min fråga till ministern blir därför:

Avser ministern att skynda på arbetet med att ta fram ett system med tillståndsgivning enligt Kampsportsutredningens förslag med syftet att olika kampsporter ska kunna utövas på lika villkor?

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1283 besvarad av

den 31 mars

Svar på fråga 2004/05:1283 om kampsporter på lika villkor

Vice statsminister Bosse Ringholm

Peter Pedersen har frågat mig om jag avser att skynda på arbetet med att ta fram en ny reglering som syftar till att olika kampsporter ska kunna utövas på lika villkor.

Proffsboxnings- och kampidrottsutredningen har lämnat sitt betänkande Kampidrott i fokus (SOU 2003:24) till regeringen. Betänkandet har remitterats varvid viss kritik riktades mot förslaget.

Mot bakgrund av remisskritiken kräver den fortsatta beredningen mer tid för överväganden. I avvaktan på resultatet av detta arbete avser jag inte att nu ta initiativ till att ytterligare påskynda arbetet.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.