Jordbruksverkets rapport

Skriftlig fråga 2015/16:708 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-28
Överlämnad
2016-01-28
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I en nyligen publicerad rapport, Översvämning!, från Jordbruksverket konstateras det att viktiga beslutsunderlag som översvämnings- och skyfallskarteringar hittills har enbart fokuserat på urbana områden. Enligt Jordbruksverket saknas kunskapen om hur jordbruket och landsbygden påverkas av översvämningar i samhällets riskarbete. Enligt Jordbruksverket är det viktigt att ha en gemensam dialog och en gemensam hantering av översvämningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det som har framförts i Jordbruksverkets rapport?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:708 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/00833 /JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:708 av Sten Bergheden (M) Jordbruksverkets rapport

Sten Bergheden har frågat mig vilka initiativ som jag är beredd att ta med anledning av det som framförs i Jordbruksverkets rapport 2016:01 Översvämning! Samhällets krisberedskap och förebyggande arbete när det gäller översvämningar som drabbar jordbrukssektorn.

Rapporten som Sten Bergheden hänvisar till är en del i ett arbete som genomförs för att höja kunskapsnivån om jordbrukets vattenhus-hållningsfrågor vid ett förändrat klimat. Andra delar i arbetet är två uppdrag som ingår i Jordbruksverkets regleringsbrev för budgetåret 2016. Det första uppdraget avser bl.a. att genomföra en kartläggning av vilka åtgärder som behövs för att klara avvattning av jordbruksmark vid ökade vattenflöden. Det andra uppdraget innefattar att undersöka potentialen och möjliga risker med att använda jordbruksmark till kontrollerade översvämningsytor. Därtill görs inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020, satsningar riktade till jordbrukare för att öka kompetensen om markavvattning. Avseende lagstiftningen på vattenområdet så hänvisar jag till slutbetänkandet från vattenverksamhetsutredningen (SOU 2014:35). Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Slutligen vill jag framhålla att kunskap om markavvattning och dess betydelse för jordbruksmarken är viktig för att säkerställa rätt åtgärd på rätt plats för att tillgodose såväl behovet av att producera livsmedel som behovet att minska risker och skador från översvämningar.

Stockholm den 10 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.