Jämställdheten på arbetsmarknaden

Skriftlig fråga 2022/23:683 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-15
Överlämnad
2023-05-16
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Att ha en jämställd arbetsmarknad är oerhört viktigt, och Sverige ligger i jämförelse med andra länder långt fram. Men vi behöver hela tiden arbeta för att göra arbetsmarknaden mer jämställd. En viktig del i det svenska jämställdhetsarbetet har varit utvecklingen av barnomsorg, såväl på dagtid som på obekväma arbetstider.

Kommuner runt om i Sverige står nu inför stora utmaningar när resurserna inte räcker till. Rapporter om nedskärningar i välfärden hörs mer och mer. Dessa nedskärningar drabbar såväl barnen i skolan som förskolan och barnomsorgen på obekväma arbetstider.

När kommuner ska göra sina besparingar kommer verksamheter att ställas mot varandra för att göra prioriteringarna. Det är oroande att regeringen inte har hörsammat välfärdens behov av resurser. Men risken är inte bara att det ska drabba barnens utbildning utan även jämställdheten på arbetsmarknaden.

Ungefär två tredjedelar av alla kommuner erbjöd i höstas barnomsorg på obekväm arbetstid, för vårdnadshavare som var i behov av det för att ha möjlighet att jobba. Det är en oerhört viktig verksamhet som hos många familjer är avgörande för möjligheten att till exempel jobba i omsorgen, handeln eller industrin.

Men tyvärr är barnomsorg på obekväm arbetstid en frivillig verksamhet, och risken är nu stor att den verksamheten får stryka på foten när nedskärningar behöver göras. Samtidigt är det fortfarande mycket vanligare att kvinnan tar ett större ansvar för hemmet och barnen, vilket gör att när barnomsorgen på obekväm arbetstid inte finns där går kvinnor i större utsträckning ned i arbetstid.

Risken är helt enkelt större att jämställdheten på arbetsmarknaden riskerar att backa som följd.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att inte jämställdheten på arbetsmarknaden ska minska till följd av att kommuner kan komma att behöva dra ned på barnomsorg på obekväm arbetstid?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:683 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2023/ 00751 Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:683 av Jim Svensk Larm (S)
Jämställdheten på arbetsmarknaden

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att inte jämställdheten på arbetsmarknaden ska minska till följd av att kommuner kan komma att behöva dra ned på barnomsorg på obekväm arbetstid.

Jag vill tacka för frågan och engagemanget för jämställdhet på arbetsmarknaden.

Jim Svensk Larm menar att risken är stor att barnomsorg på obekväm arbetstid prioriteras ned när kommunerna behöver göra nedskärningar. Jim Svensk Larm uttrycker oro för att jämställdheten på arbetsmarknaden riskerar att gå tillbaka som följd av detta då det fortfarande är vanligare att kvinnor tar ett större ansvar än män för hemmet och barnen.

Jämställdhetspolitiken har bland annat som mål att kvinnor och män ska fördela det obetalda hem- och omsorgsarbetet jämnt mellan sig. Den ekonomiska familjepolitiken, där föräldraförsäkringen spelar en viktig roll, bidrar till ett jämställt föräldraskap och möjlighet att kombinera familjeliv och arbetsliv.

Möjligheten att kombinera ett högt arbetskraftsdeltagande med familjeliv är viktig för såväl kvinnor som män. Tillgången på barnomsorg har stor betydelse för den möjligheten.

Många yrkesgrupper har arbetstider helt eller delvis förlagda till kvällar, nätter eller helger. För föräldrar i dessa yrkesgrupper kan det finnas ett behov av barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Av 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår att kommuner ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning som behövs, bl.a. med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete. Det är möjligt för kommuner att ansöka om statsbidrag för att anordna omsorg under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Trots detta kan det fortfarande finnas föräldrar som har behov av sådan omsorg men som inte får det. Av förarbetena till skollagen framgår det tydligt att kommunen bör göra en individuell bedömning utifrån de lokala förutsättningarna för varje ansökan om plats. I bedömningen bör även föräldrarnas reella möjligheter att ordna omsorg för sina barn själva ingå. Skollagens krav på att varje kommun ska sträva efter att erbjuda omsorg på obekväma tider är inte något som kommunerna kan bortse ifrån.

Stockholm den 24 maj 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.