Jämställdhet på riktigt

Skriftlig fråga 2015/16:597 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-01-11
Överlämnad
2016-01-12
Anmäld
2016-01-13
Sista svarsdatum
2016-01-20
Svarsdatum
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Enligt DN har polisen i Stockholm mörklagt omfattande sexuella övergrepp på unga flickor under festivalen We are Sthlm 2014 och 2015. Könssegregation av publiken övervägdes, och personal fick i uppdrag att ta kontakt med tjejer och värna dem. 

Kvinnor har kämpat i århundraden för sina rättigheter att vistas i de offentliga miljöerna på samma villkor som män. Att nu vrida klockan tillbaka, och ens överväga att dela upp publiken på festivalen We are Sthlm beroende på kön för att flickor och kvinnor ska slippa sexuella trakasserier, är självfallet helt oacceptabelt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsministern:

 

Vad avser statsministern och den så kallade feministiska regeringen att vidta för åtgärder för att säkerställa alla medborgares lika rättigheter oavsett kön?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:597 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/00198/JÄM

Till riksdagen

Socialdepartementet

Barn-, äldre och jämställdhetsministern


Svar på fråga 2015/16:597 av Boriana Åberg (M) Jämställdhet på riktigt

Boriana Åberg har frågat statsministern vad han och den så kallade feministiska regeringen avser att vidta för åtgärder för att säkerställa alla medborgares lika rättigheter oavsett kön.

Frågan har överlämnats till mig. Först vill jag kraftigt fördöma de övergrepp mot flickor vid ungdomsfestivalen ”We are Sthlm” som Åberg hänvisar till. I den efterföljande medierapporteringen uppger unga kvinnor att de i olika miljöer ofta utsätts för liknande brott och att många uppfattar det som lönlöst att polisanmäla dem. Mäns kränkningar av kvinnors rätt till kroppslig integritet och rörelsefrihet i det offentliga rummet är avskyvärda och oacceptabla. Varje tecken på normalisering av våld mot kvinnor och flickor måste tas på största allvar. Därför är det särskilt angeläget att män öppet tar avstånd från dessa handlingar och agerar mot både våldet och de värderingar det ger uttryck för.

Regeringen avser att vidta ett antal åtgärder på området. De omfattar alla som bor i Sverige, inklusive nyanlända. För närvarande utvecklar regeringen en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck som kommer att presenteras senare i år. Regeringen har ökat bidragen till ideella kvinnojourer och organisationer som arbetar med jämställdhetsprojekt. Av de senare projekten prioriteras sådana som stödjer pojkars och mäns jämställdhetsarbete. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att främja användningen av program för att förebygga våld och motverka stereotypa normer om maskulinitet. Statens skolverk har fått i uppdrag att utvärdera det hittills mest spridda programmet, ”Mentors in Violence Prevention” (MVP). Regeringen har också träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor där våldsprevention ingår.

Vidare har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att vidareutveckla och stödja implementeringen av verksamma metoder för arbete med våldsutövare under 2016. Länsstyrelsen i Östergötlands län har fått i uppdrag att genom ett nationellt kompetensteam med tillhörande stödtelefon fortsatt samordna och stödja arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen har även i uppdrag att sprida en vägledning för insatser till unga som har utsatts eller riskerar att utsättas för detta slags våld liksom att kartlägga förebyggande insatser på området i form av föräldrastöd.

Av dessa uppdrag framgår att regeringen lägger stor vikt vid att utveckla det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor med fokus på mäns ansvar och delaktighet samt maskulinitetsnormer. Föreställningar om kön formas tidigt under uppväxten och som övergreppen vid ungdomsfestivalen i Stockholm visar är det mycket viktigt att unga själva får komma till tals i frågor om deras egen verklighet. I syfte att öka kunskapen om hur flickor och pojkar kan involveras i jämställdhets-arbetet har regeringen gett Barnombudsmannen i uppdrag att under 2016 inhämta barns och ungas erfarenheter av hur normer och värderingar om kön och könstillhörighet skapar och vidmakthåller hämmande könsroller och strukturer. Skolverket har i uppdrag att ta fram och till och med 2019 genomföra nationella skolutvecklingsprogram där insatser för huvudmän och skolor bland annat kan handla om skolans värdegrundsarbete exempelvis vad gäller trygghet, jämställdhet och normkritik samt att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Regeringen har även ambitionen att förstärka och utveckla förebyggandet av brottslighet överlag. Målet är att det ska finnas ett strukturerat brottsförebyggande arbete över hela landet. Brotts-förebyggande rådet har på regeringens uppdrag nyligen redovisat utvecklingsbehov i det lokala brottsförebyggande arbetet samt en bedömning av hur förstärkt stöd och samordning av detta arbete skulle kunna utformas. Regeringen avser att återkomma med förslag på området.

Stockholm den 27 januari 2016

Åsa Regnér

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.