Jämlik tillgång till hjälpmedel

Skriftlig fråga 2015/16:1055 av Margareta B Kjellin (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-04
Överlämnad
2016-04-05
Anmäld
2016-04-06
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13
Besvarad
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Nyligen har Socialstyrelsen släppt sin rapport Hjälpmedel i kommuner och landsting – En nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning. I denna rapport framkommer det att avgifterna för att få hjälpmedel förskrivna varierar kraftigt i landets olika landsting, regioner och kommuner. Exempelvis anger Hörselskadades Riksförbund (HRF) att det rör sig om så omfattande skillnader som avgifter på 300 kronor i Uppsala län och 1 500 kronor i Gävleborgs län för en hörapparatutprovning, en avgift som inte ingår i högkostnadsskyddet och således betalas av patienten själv.

En jämlik sjukvård där man som patient inte påverkas negativt av var man har sitt hem är en mycket viktig fråga som kräver uppmärksamhet. Nu påvisas att förutsättningarna för äldre och personer med en funktionsnedsättning att kunna tillgodose sig hjälpmedel varierar kraftigt över landet, vilket resulterar i att bostadsorten kan bli avgörande för patientens livskvalitet. Sveriges äldre och funktionsnedsatta förtjänar ett tydligt svar och en genomtänkt handlingsplan för hur detta problem kan lösas. 

 Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att tillgången till hjälpmedel är jämlik i hela riket?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1055 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/02512/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1055 av Margareta B Kjellin (M) Jämlik tillgång till hjälpmedel

Margareta B Kjellin har frågat mig hur jag avser att säkerställa att tillgången till hjälpmedel är jämlik i hela riket.

Socialstyrelsen har i sin rapport Hjälpmedel i kommuner och landsting – En nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning visat att möjligheterna att få hjälpmedel förskrivna är god och jämlik i landet. Detta gäller både flickor och pojkar och kvinnor och män med funktionsnedsättningar. Men Socialstyrelsen lyfter även fram att det finns stora skillnader i inom landsting, regioner och kommuner vad gäller avgifter. De här skillnaderna kan bidra till att hjälpmedelsanvändare får olika förutsättningar att få tillgång till hjälpmedel.

En jämlik tillgång till hjälpmedel är en viktig fråga för regeringen och därför har regeringen redan i december 2015 gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat se över tillgången till och användningen av hjälpmedel och lämna förslag i syfte att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och regelverk. Samma utredning ska se över frågan om ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedelsfrågan. Hjälpmedelutredningen ska lämna sina förslag senast den 28 februari 2017.

Stockholm den 13 april 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.