Jakthundsträning på varg

Skriftlig fråga 2015/16:1012 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-22
Överlämnad
2016-03-22
Anmäld
2016-03-23
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Hundar får hållas lösa vid tillåten jakt eller jaktträning under särskilda tider som anges i 16 § jaktförordningen (de får då inte jaga annat än det vilt som är lovligt för jakten). Denna möjlighet varierar mycket beroende på viltart. När det gäller jaktbara specificerade arter regleras tiden för jaktträning med lös hund, med andra ord genom att den sammanfaller med jakttiden.

Det finns dock en generell tidsperiod för träning med lösdrivande hundar för övriga ej specificerade arter som går under beteckningen annat vilt i förordningen. Till denna kategori räknas varg, och för dessa arter är jaktträning möjlig från den 21 augusti till den 28 februari. Detta trots att eventuell licensjakt inte tillåts på varg före den 1 januari och som längst får pågå till den 15 februari. Detta innebär att jaktträning med lösdrivande hundar exempelvis kan ske på vargar som endast är fyra till sex månader gamla. Det kan också innebära att jaktträning sker på varg med fler än en hund samtidigt.

I jaktförordningen framgår att djur som det hundtränas på inte får utsättas för onödigt lidande. Vänsterpartiet ser uppenbara risker för detta med nuvarande regelverk, som behandlar vargen som jaktbart vilt. Därutöver ser vi risker med att familjegrupper splittras och att det påverkar vargens parningsperiod.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att ändra regelverket kring jakthundsträning så att de risker som nämnts ovan åtgärdas?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1012 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/02279/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1012 av Jens Holm (V) Jakthundsträning på varg

Jens Holm har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att ändra regelverket kring jakthundsträning.

I 16 § jaktförordningen(1987:905) finns ett undantag från förbudet mot att låta hundar springa lösa i marker där det finns vilt. Bestämmelsen medger att en jakthund som är lämpad för ett visst jaktändamål får användas vid jaktträning av jakträttshavaren eller av den som har fått jakträttshavarens medgivande under särskilt angivna tidsperioder. Hundar som används för jakt efter annat vilt än de särskilt angivna viltarterna får användas vid jaktträning under perioden den 21 augusti – 28 februari eller den tidigare tidpunkt som jakten ska vara avslutad. Vargen är inte specificerad i 16 § jaktförordningen utan sorterar under annat vilt. Eftersom det inte finns någon allmän jakttid i fråga om varg utan jakt efter varg endast får ske efter beslut om licensjakt eller skyddsjakt får jaktträning efter varg inte genomföras efter tidpunkten då jakten ska vara avslutad.

Jens Holm uttrycker en oro för att jaktträning kan bedrivas på yngre vargar eftersom tiden för jaktträning på övrigt vilt kan ske fr.o.m. 21 augusti. Eftersom jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet inte utsätts för onödiga påfrestningar bör därutöver inte yngre vilt utsättas för jaktträning. Hundägare har, enligt 18 § jaktförordningen, ansvar för att undvika onödigt lidande för varg och annat vilt. Varg är dessutom strikt skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv, vilket innebär att det som huvudregel är förbjudet att avsiktligt störa arten. Undantag får endast göras under vissa särskilda omständigheter. Art- och habitatdirektivet har genomförts i svensk rätt genom bl.a. bestämmelser i artskyddsförordningen (2007:845). Av 4 § artskyddsförordningen följer att det är förbjudet att avsiktligt störa arter som liksom varg är skyddade av förordningen. Förbudet mot störning gäller även jakthundsträning. I nuläget finns inga planer på att ändra i regelverket avseende jakthundsträning.

Stockholm den 30 mars 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.